Hur och vad lär vi oss av molekylära visualiseringar?

Molekyler är alldeles för små för att vi ska kunna se dem med blotta ögat. Olika typer av visualisering och bildspråk är därför viktiga när vi lär oss om den molekylära världen. Mitt forskningsintresse handlar om hur och vad människor lär sig när de använder hjälpmedel såsom bilder, animationer, virtuell verklighet och analogier.

Vår kunskap om den molekylära världen bygger på vetenskapliga modeller som utvecklats av forskare allt eftersom mer mätdata har blivit tillgänglig. Dessa modeller kan gestaltas på många olika sätt i form av såväl visuella som språkliga representationer. Min forskning ingår i det ämnesdidaktiska fältet och handlar om hur olika former av representationer används vid lärande om molekyler och molekylära processer och hur det påverkar lärandet.
 
Representationer av den molekylära världen kan se olika ut – i min forskning studerar jag bland annat bilder, animationer, fysiska modeller och virtuella miljöer. En viktig aspekt som påverkar lärande är möjligheten att interagera med en visualisering. Tillsammans med kollegor har jag undersökt hur lärande i interaktiva virtuella miljöer kan gå till. Bland annat tittar vi på lärande då personer får utforska molekylära fenomen genom geststyrd interaktion eller konstgjorda känselintryck. 
 
Ett annat område som jag intresserat mig för rör bildspråk, som analogier och metaforer. Det rör både själva utformningen av visualiseringar och språkbruket som elever och studenter använder när de pratar om naturvetenskap. Visuella representationer kan tolkas genom att se dem som analogier till de vetenskapliga modellerna som ligger bakom. Precis som med språkliga analogier så kan visualiseringar leda fel om analogin är otydlig eller olämplig. På samma sätt kan elevers och studenters sätt att uttrycka sig om naturvetenskap innehålla bildspråk av olika slag. Detta kan ge intressanta inblickar i deras förståelse av de vetenskapliga begreppen.

Visa/dölj innehåll

Utbildning

  • Civilingenjör Teknisk biologi 2001
  • Högskoleexamen Psykologi 2008
  • Teknologie doktor Molekylär bioteknik 2007

Uppdrag

  • Bevakning av ämnesdidaktisk forskning kring naturorienterande ämnen för Skolverket >>
  • Biträdande föreståndare för NATDID – Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik NATDID >>

Sociala medier

Gunnar Hösts blogg >>

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Relaterad information
Visa/dölj innehåll