Hälsa, ledarskap och utomhuspedagogik

Hälsobegreppet innefattar såväl fysisk, mental, social som existentiell hälsa, på både individ- och gruppnivå. Utvecklingen som ledare kan innebära reflektion över hälsobegreppet, liksom över t ex gruppers utvecklingsprocesser. Att även medvetet kunna använda sig av platsers betydelse för det syfte man har kan bidra till bättre resultat.

I  mina olika kurser ligger tyngdpunkten på olika delar av hälsobegreppet, ledarskapet och naturens roll för vår hälsa eller inlärning. Det sistnämnda benämns ofta som trädgårdsterapi eller utomhuspedagogik.

Salutogent förhållningssätt

Oavsett ämne har alla de kurser jag ansvarar för en gemensam röd tråd som ligger till grund för kursernas uppbyggnad. De vilar på ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt och utgår från begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, dvs de eftersträvar en helhetssyn och en känsla av sammanhang.

Förutom det ovannämnda arbetar jag också utifrån teorier om att vi lär genom växelverkan mellan det abstrakta, teoretiska, tänkandet och det konkreta, praktiska, görandet. I flera moment utgår jag även från olika naturmiljöer för att förstärka processen.

Att utvecklas tillsammans genom att dela tankar är en annan viktig grund i mina kurser, och jag arbetar mycket med olika former av reflektioner under de gemensamma träffarna.

 En grupp människor

Kurser

Mina tre kurser i Ledarskap tar upp olika delar av detta komplexa område:

 

Kurser med större tyngdpunkt på hälsa respektive utomhuspedagogik:

Andra arbetsuppdrag

Förutom att vara kursansvarig på ovanstående kurser arbetar jag även med undervisning på bl a lärarprogrammet och mastersprogrammet i Outdoor Education, samt som studierektor på estetiska avdelningen (ESA).

Publikationer

Alsegård, Helena (2007): Samarbetsövningar. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Undervisning inom kurser och program
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll