Fotografi av Helene Lidström

Helene Lidström

Min vision är att barn och ungdomar ska tycka att det är kul att gå i skolan. För att de ska uppnå studieresultat behöver de uppleva delaktighet i undervisningen men även i andra skolaktiviteter, såsom gemenskap med kamraterna på rasten. 

Skola till arbete för elever i behov av särskilt stöd

Jag är projektledare för forskningsprojektet Nya möjligheter med teknikstöd i skolan som initialt var ett samarbete med dåvarande Hjälpmedelsinstitutets projekt "Vägar till arbete" och "Teknikstöd i skolan" som pågick 2012-2014.

Utgångspunkten för projektet är att anpassningar i form av teknikstöd såsom datorer, datorbaserade hjälpmedel, mobiltelefoner och applikationer har stor potential att kompensera för nedsatt funktion när det gäller förmåga att planera, strukturera, kommunicera, ta till sig information samt inhämta kunskap. Trots den tekniska utvecklingen är det fortfarande många barn och unga med funktionsnedsättning som saknar tillgång till anpassningar i form av teknikstöd i skolan, på fritiden och i arbete.

Nya möjligheter med teknikstöd i skolan

I projektet Nya möjligheter med teknikstöd i skolan ingår cirka 600 ungdomar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med behov av särskilt stöd. Det övergripande syftet är att identifiera och beskriva behov av anpassningar och stöd hos elever med funktionsnedsättning, med och utan diagnos i gymnasieutbildning.

Projektet syftar också till att undersöka om individuellt utformad intervention i form av teknikanpassning och stöd ger eleven ökade möjligheter att klara sina studier och om interventionen har effekt på övergången till fortsatta studier och arbete efter avslutad gymnasieutbildning.

Samarbetspartners: Professor Helena Hemmingsson, universitetslektor Elin Ekbladh och doktorand Moa Yngve, alla vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet.

Finansiering sker bland annat med medel från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och fakultetsmedel från Linköpings universitet.

Undervisning på Arbetsterapeutprogrammet

Mina undervisningsuppdrag är huvudsakligen på Arbetsterapeutprogrammet. Jag deltar i undervisning främst inom evidensbaserad arbetsterapi samt handledning och examination av uppsatser på grundnivå. Innehar även kursansvar för kursen Arbetsterapi i ett klient- och professionsperspektiv, 15 hp.

Jag har även viss undervisning/ handledning vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Uppdrag, avhandling och akademisk examen

Akademisk examen

• Leg. arbetsterapeut 1981, Linköpings universitet 

• Magister i CHILD 2006, Mälardalens högskola 

• Medicine doktorsexamen 2011, Karolinska institutet

IKT för aktivitet och delaktighet hos barn och ungdomar med rörelsehinder

I avhandlingen ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities Diss. Karolinska Institutet Stockholm undersökte jag betydelsen av att använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för aktivitet och delaktighet i skolan och på fritiden hos barn och ungdomar med rörelsehinder.

Uppdrag

En av tre redaktörer för en bok om Arbetsterapi för barn och ungdomar som gavs ut i Studentlitteraturs regi under hösten 2015.

Reviderat Manual för instrumentet Bedömning av Anpassning i Skolmiljön (BAS). Hemmingsson, H., Egilsson, S., Lidström, H., & Kielhofner, G. (2014). Stockholm: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Varenda unge

Nyttan med att lyssna på eleverna och göra individuella anpassningar

Under konferensen Varenda unge föreläste jag om bedömningsinstrumentet BAS – Bedömning av anpassningar i skolmiljön.

Konferensen Varenda unge hölls under 2014 på tre orter i Sverige – Umeå, Göteborg och Stockholm – och handlade om hur teknik kan stödja elever med svårigheter under gymnasietiden.

Filmen är från Helenes presentation vid konferensen Varenda unge, Hjälpmedelsinstitutet 2014

Externa samverkansprojekt

Samverkan med omgivande samhälle

Föreläsningar och kurser

Jag deltar regelbundet som föreläsare vid nationella och internationella konferenser och håller kurser i bedömningsinstrument BAS – Bedömning av anpassningar i skolmiljön.

Kartläggning av vetenskapliga studier

Har under 2015, tillsammans med avdelningschef Åsa Larsson Ranada, ISV, Linköpings universitet, genomför ett uppdrag för Socialstyrelsen som innebar en kartläggning av vetenskapliga studier om förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen redovisas i en rapport med syfte att ge professionen ett kunskapsstöd som bidrar till att personer med funktionsnedsättning upplever delaktighet i förskrivningen och känna sig nöjda med hjälpmedlet. 

Utvecklingsansvar

Från och med 2016 kommer jag att vara en av tre utvecklingsansvariga för kvalitetssäkringsregistret HabQ, ett nationellt kvalitetsregister för habilitering. HabQ är ett samarbete mellan föreningen Sveriges habiliteringschefer och flertalet regioner/landsting samt Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Syftet med HabQ är att utveckla och säkra habiliteringens kvalitet så att resultatet och upplevelsen av habiliteringen blir bättre för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Genom kvalitetsregistret kan vi få information om kunskap om vad som behöver förbättras.

Undervisning

Kollegor

Organisation