Stadsodling – en växande trend    

Stadsodling ses ofta som ett positivt inslag i den hållbara staden och allt fler människor har börjat odla i städernas offentliga rum. Men vilka konsekvenser får odlingen för den kommunala förvaltningen som reglerar och förvaltar det offentliga rummet?

Stadsodling innebär att medborgare på olika sätt nyttjar stadens utrymmen för trädgårdsodling. Stadsodling är ett brett begrepp och kan inkludera många olika former odling i staden, från de organiserade koloniområdena, odling på balkong eller tak, till den stadsodling som tar plats i stadens offentliga utrymmen såsom parker eller mark som väntar på ny detaljplanering.

I min forskning analyseras den odling som sker på stadens mark utanför de anvisade koloniområdena. Ofta sker stadsodling i samverkan med kommunen, bostadsbolag eller andra markägare. Stadsodling används exempelvis då i arbetet med hållbar stadsutveckling, där integration, social hållbarhet och ekosystemtjänster lyfts fram som goda effekter. 

Stadsodling och förvaltning av det offentliga rummet

Det ökande intresset för stadsodling gör att fler kommuner upplåter mark till odling. Stadsodling är en aktivitet där en grupp människor tar plats i det offentliga rummet och tilldelas ett ägarskap för platsen. På detta sätt representerar stadsodlingen en ny typ av verksamhet i städer som inte passar in i kommunens etablerade strukturer för bl.a. parkförvaltning.

Den nya formen av stadsodling har resulterat i att svenska kommuner har hittat olika förhållningssätt till stadsodlingen. Vilket i sin tur innebär att stadsodlarna får förhålla sig till olika regler beroende på vart i landet de befinner sig. Exempelvis ligger ansvaret för stadsodlingen på olika förvaltningar, det finns olika typer av avtal som sluts mellan kommunen och enskilda individer eller ideella föreningar.

I min forskning har jag valt att analysera stadsodling från både odlarens och kommunens perspektiv för att skapa en helhetsbild av hur stadsodling organiseras och varför. 

 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Undervisning

  • Politisk teori 
  • Svenska politiska systemet 
  • Handledning B-uppsatser

CV

  • Master i Statsvetenskap, Linköpings universitet, 2014