inghe59

Ingrid Hellström

Biträdande professor

Vården fokuserar främst på den enskilde personens välbefinnande. Personen befinner sig oftast i ett nät av olika relationer av anhöriga och vårdpersonal, och i olika miljöer. Dessa relationsbaserade nät har sedan länge fångat mitt intresse.

Att göra saker tillsammans – relationer vid demenssjukdom

We do things together: A case study of couplehood (2005) är en av de studier som ligger till grund för mitt forskningsområde. Grundidéen är att personer som lever med kronisk sjukdom, gör saker tillsammans med andra för att få vardagen att fungera.

I min forskning har jag främst fokuserat par som lever med en demenssjukdom. Personhood är väl etablerat begrepp inom demensområdet. Personen sätts i förgrunden inte demenssjukdomen. Jag har utvecklat begreppet couplehood, och genom att använda det ses inte ett par som två separata individer med skilda behov utan som en enhet. Lika viktigt som att framhålla personhood är att se par eller grupper av personer t ex familjer som enheter som lever och hanterar kronisk ohälsa, svår sjukdom och död. Det är av vikt att inte enbart använda ett personcentrerat förhållningssätt i vården, utan även ett relationsbaserat.

Övriga pågående forskningsprojekt

Huvudhandledare för:

 • Elzana Odzakovic, ISV, projekt: The Dementia-Friendly Neighbourhood: Understanding the changing relationship of people – practices – places.
 • Therése Bielsten, ISV, projekt: DemPower – Living life and doing things together 
 • Bodil Holmberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola, projekt: Kroppslig omvårdnad för äldre personer på vård- och omsorgsboende, tillsammans med Med dr Jane Österlind.
 • Susanne Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, projekt: Brukares makt i vardagen inom ramen för LSS-insats, tillsammans med bi-handledare docent Kristina Engwall och professor Maria Eriksson.

Samverkan med klinisk verksamhet

Jag är forskningschef inom Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ). I uppdraget ligger bland annat att arbeta för att stimulera till forskning och utveckling bland NSÖs medarbetare, och detta i samverkan med Linköpings universitet. Jag sitter också i NSÖs ledningsgrupp, samt är ordförande i NSÖs FoU-råd.

Jag har kontinuerlig kontakt med klinisk verksamhet och är för närvarande adjungerad till Geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Vid kliniken pågår flera projekt som jag är involverad i, till exempel Yoga och livskvalitet hos personer med en demensdiagnos och deras närstående tillsammans med leg sjuksköterska Betty Brandtberg och verksamhetschef Ann Westöö och projektet Mitt liv - på mina villkor - Patient- och familjecentrerad vård utifrån CGA (Comprehensiv Geriatric Assessment) tillsammans med Ann Westöö.

Undervisning

Jag undervisar främst på sjuksköterskeprogrammet inom områden som vård av äldre personer, speciellt vid demenssjukdom, samt inom vetenskaplig metod. I mina uppdrag ingår också handledning på grund, magister/master- och doktorandnivå.

Jag samarbetar med FoU Centrum, Linköpings kommun i Erasmus+-projektet Memory Media. Det är ett samarbete mellan Skottland, Spanien, Kina och Sverige som syftar till att utveckla undervisningen inom demensområdet genom att t ex använda konst eller digitala hjälpmedel.

Forskningstema

Utbildningsprogram

Nyheter

Uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

 • Medlem av Editorial board för Dementia: The International Journal of Social Research and Practice
 • Ledamot av ledningsgruppen för revideringen
  av de Nationella riktlinjerna inom vård och omsorg av personer med demens, Socialstyrelsen, 2015-2017
 • Medlem i fasta betygskollegiet Medicinsk fakultet

Akademisk examen

 • Leg. sjuksköterska 1991
 • Medicine doktorsexamen 2005
 • Docent, palliativ vård 2013
 • Biträdande professor i omvårdnad 2016


Publikationer

2017

Ingrid Hellström, Cecilia Hakanson, Henrik Eriksson, Jonas Sandberg

Development of older mens caregiving roles for wives with dementia

Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences

Artikel i tidskrift

Urval av publikationer

We do things together: A case study of couplehood

Författare: Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh

Publ 2005
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

The "not yet" horizon: Understandings of the future amongst couples living with dementia

Författare: Ingrid Hellström, Sandra Torres

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Samarbete med forskare inom LiU

Externa samarbetspartners

John Keady

Professor

 • The University of Manchester
Till presentationen

Reena Lasrado

Forskarassistent

 • The University of Manchester
Till presentationen

Siobhan Reilly

Universitetslektor

 • Lancaster University
Till presentationen

Astrid Norberg

Professor emerita

 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
Till presentationen

Ragnhild Hedman

Universitetslektor, med.dr

 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
Till presentationen

Jane Österlind

Prefekt, leg.ssk, med.dr

 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
Till presentationen

Bodil Holmberg

Universitetsadjunkt, doktorand

 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
Till presentationen

Susanne Larsson

Doktorand

 • Ersta Sköndal Bräcke högskola 
Till presentationen

Relaterat innehåll