Att studera medicinsk praktik: Normer, känslor och kunskap

Jag studerar medicinsk praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Främst är jag intresserad av normer, känslor och kunskapspraktiker inom vårdyrken och vårdutbildningar. Min bakgrund har jag inom socialantropologi och använder mig av etnografiska metoder i min forskning. Jag undervisar även inom ämnet.

Jag arbetar med två forskningsprojekt. Det ena handlar om läkarstudenters lärande av att göra kroppsligt intima undersökningar. I det andra projektet studerar jag hur medicinsk kunskap flyttas från en kontext till en annan och på barnmorskor som förmedlare av denna kunskap.

Läkarstudenters lärande av att göra kroppsligt intima undersökningar 

Läkarstudenter lär sig att undersöka kroppar. Vissa undersökningar är mer känsliga än andra. I det här projektet studerar jag hur läkarstudenter lär sig att göra gynekologiska undersökningar och prostataundersökningar. Jag vill med min studie analysera hur den medicinska kroppen förstås och görs i (den medicinska) praktiken.

Projektet ingår i Det ständiga gisslet: diskursiva konturer av den åldrande prostatan och leds av Ericka Johnsson. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Att göra den frivilliga föräldrautbildning tilltalande och tillgänglig 

Hur gör barnmorskor evidensbaserad kunskap och riktlinjer tillgängliga och tilltalande för blivande föräldrar? Detta projekt handlar om föräldrastöd/föräldrautbildning och hur barnmorskor resonerar kring dels vad som ska ingå i men också kring organisatoriska riktlinjer samt till de blivande föräldrarnas önskemål.

Projektet ingår i Projektet Förpacka, förhandla, förändra: att översätta kunskap till praktik och leds av Corinna Kruse. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.


Forskningsprojekt

Publikationer

Utvalda publikationer

Att lära sig ”rätt” känslor – en del av barnmorske­utbildningen

Författare: Jenny Gleisner

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Förhandlingar om den normala förlossningen: Normer och känslor i en barnmorskeutbildning

Författare: Jenny Gleisner

Publ 2013
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

The good and normal pain: Midwives' perception of pain in childbirth

Författare: Jenny Gleisner

Publ 2013
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Undervisning

Jag undervisar främst inom socialantropologi. Under 2017 undervisar jag på kurserna I vems tjänst? Tillämpad socialantropologi då och nu (Vt 2017), Kvinnligt, manligt mänskligt (Ht 2017) och Familj, släkt och samhälle i ett globalt perspektiv (Ht 2017).
Tidigare har jag bland annat undervisat på en grundkurs i antropologi för utbytesstudenter Exploring Sweden the Anthropological Way (kursen ingick i LiU Summer Academy 2016) och organiserat en internationell sommarkurs för doktorander, STS in/and the Body. Jag har även handlett ett stort antal studentuppsatser, främst på programmet för Kultur, Samhälle och Mediegestaltning.

P6 och Antroforum är två seminariegrupper där jag är engagerad. P6 består främst av medarbetare på Tema T och fokuserar på teman kring kropp, kunskap och subjektivitet medan Antroforum samlar antropologer över hela Linköpings universitet.

Därtill har jag startat upp skrivardagar på Tema T där forskare och doktorander träffas för att skriva tillsammans, om än på egna forskningsprojekt. Syftet är dels att prioritera skrivandet men också att komma ifrån det ensamma arbete som forskningen ofta innebär och på så sätt skapa en kreativ gemenskap.

 

CV

CV i korthet

 • 2014
  Post doc., Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2014
  Koordinator för Lika villkor, Linköpings universitet
 • 2013
  Filosofie doktorsexamen, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2008
  Doktorand, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Forskningsområden

 • Teknik och vetenskapsstudier (STS)
 • Medicinsk praktik
 • Emotionssociologi
 • Antropologiska perspektiv på känslor
 • Situerat lärande
 • Antropologiskt perspektiv på samtiden
 • Etnografisk forskning
 • Vetenskapligt skrivande

Sociala medier

 • ResearchGate
  https://www.researchgate.net/profile/Jenny_Gleisner

 • www.jennygleisner.com (under uppbyggnad)

Nyheter

Relaterat innehåll