Energi i hem, byggnader och planering

Energisystem är i fokus för min forskning. Speciellt intresserar jag mig för användare och prosumers (producerande konsumenter) roll i energisystemet, hur energi utformas i byggnader och hur kommunal och regional planering ger förutsättningar för hur energisystemen utvecklas och för hur vi använder energi.

Energianvändning i hemmet är relativt osynlig i meningen att energianvändning är indirekt. När vi är hemma så gör vi en massa aktiviteter, såsom att laga mat, titta på TV, städa och duscha. Många av dessa aktiviteter kräver att vi använder energi och för att förstå energianvändning i hemmet behöver vi därför förstå dessa aktiviteter. När gör ett hushåll olika aktiviteter, vem utför dem, hur och varför. Det studerar jag utifrån dels ett tidsgeografiskt perspektiv med tidsdagböcker och dels utifrån practice theory.

I de fall hushåll väljer att bli så kallade prosumers, d.v.s. börjar producera sin egen el, så blir också energisystemen ”synliga” för hushållens medlemmar. Vi ser en ökande trend i samhället där fler och fler privatpersoner blir prosumers. Varför gör dem det? Det är en av frågorna vi genom tidsdagböcker och intervjuer vill få svar på i vårt projekt.

Ett nära relaterat fenomen rör när lokalsamhällen tar initiativ såsom att installera solceller eller starta studiecirklar om energieffektivitet. Sådana initiativ kallas gräsrotsinnovationer och i ett pågående projekt kartlägger vi gräsrotsinitiativ i Sverige och jämför utvecklingen i Sverige med utvecklingen i Danmark och Nederländerna.


Energi i byggnader

Bostadssektorns energianvändning, som står för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning, behöver effektiviseras och minskas om miljö- och klimatmålen ska nås. I två projekt samarbetar vi med bostadsbolaget AB Stångåstaden i Linköping för att se hur energieffektiva lösningar kan implementeras i pågående renoveringar och i pågående nyproduktion. Här kommer de professionella byggarnas vanor och rutiner i fokus likväl som de val som hyresgästerna ställs inför och som också kan påverka energianvändningen. Projekten genomförs genom deltagande observationer och intervjuer.


Energiplanering och infrastruktur

Sverige har under lång tid haft som mål att sträva mot ett ekologiskt hållbart energisystem. Kommunerna har i den processen beskrivits som motorer och även Sveriges regioner har på senare roll kommit att få en allt större roll i energisystemen. Dessa aktörer kan bland annat genom kommunal och regional planering och genom att använda offentliga upphandling som verktyg skapa förutsättningar för att hållbara energisystem utvecklas. Hur kommuner och regioner använder de resurser de har för att styra utvecklingen studeras i projekt genom intervjuer och enkäter.

För att omsätta målen och visionerna om uthålliga energisystem till praktisk handling krävs det också att kommuner och regioner samverkar med många aktörer. Energisystemet utvecklas i interaktion mellan olika aktörer som samverkar i nätverk och på arenor där privata och offentliga aktörer möts. Det krävs dock att sådana arenor och nätverk byggs och hur det görs och kan göras fokuseras i min forskning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Ledamot beredningsgrupp forskningsansökningar

 • 2015-
  Utvärderare för Forskel, Danmark.

 • 2013-
  Ledamot Programråd för samverkansprogrammet ” Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)”, Energimyndigheten och IQs Samhällsbyggnad (2 utlysningar per år).

 • 2014-
  Ledamot Programråd ”Förnybara drivmedel och system”, Energimyndigheten och f3.

 • 2011-
  Ledamot av Göteborg Energis Forskningsstiftelse forskningsråd.

Utvalda förtroendeuppdrag

 

 • Reviewer för 17 tidskrifter däribland:
  Energy Policy; Applied Energy; Energy Efficiency, Local Environment; Energy & Environment; International Journal of Urban sustainable Development; Environmental Planning C; Environmental Innovation and Societal Transitions; Energy Research and Social Science

 • Ordförande Utvecklingsplattformen för kraftsystemet, UP Kraft, Energimyndighetens FOKUS-arbete, 2013-2017.

 • Ledamot f3s styrelse (Svenskt kunskapscentrumför förnybara drivmedel, f3).

 • Ledamot Kärnavfallsrådet sedan 2011.
 

CV

Handledning

Nyheter

Relaterat innehåll