Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

Jag är socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. I oktober 2018 sker disputationen för avhandlingen.

Min avhandling, som är en monografi, har titeln ”Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten. I avhandlingen undersöker jag hur socionomer med erfarenhet av arbetet som socialsekreterare talar om relationen mellan socialarbetare och klient. Vidare diskuterar jag hur talet om relationen kan förstås och användas som ett redskap i socialt arbete inom socialtjänsten genom att koppla det socialsekreterarna säger till frågor som rör socionomprofessionens kunskapsbas och professionalitet. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av intervjuer med två generationer av socionomer. Dels en grupp med lång yrkeserfarenhet som tog socionomexamen på 1980-talet, dels en grupp som tagit examen på 2010-talet och arbetat max fem år sedan dess. Avhandlingen visar att relationen ses som ett viktigt inslag för ett professionellt socialt arbete och att socialsekreterarna beskriver att de använder relationen i sitt arbete. Men på samma gång visar talet om relationen att detta inslag inte med självklarhet beskrivs som ett redskap i arbetet. 
 
Jag undervisar på Socionomprogrammet, framför allt inom ramen för kursen Kunskapsutveckling och kvalitetsarbete inom det sociala arbetets praktiker på termin 3. Mina forskningsintressen rör socialtjänsten, socionomyrkets professionalisering samt kunskapsutveckling i socialt arbete. 

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll