När moralen sätts ur spel

Mobbning är inte en isolerad händelse, utan sker inbäddad i ett socialt sammanhang. Forskning visar att elever fördömer mobbning. Samtidigt pågår mobbning ute i skolorna och elever som blir vittne till mobbning ingriper sällan för att hjälpa den som utsätts. När elever blir vittne till mobbning kan de reagera på olika sätt. De kan: 1) ansluta sig till förövarna eller ge dem sitt aktiva stöd (pro-mobbning), 2) agera passiva åskådare (förbli passiva eller hålla sig undan) eller 3) agera försvarare och försöka hjälpa eller försvara offret.  

Jag har ett brett forskningsintresse för frågor som rör sociala perspektiv på lärande, skola och utbildning. I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig specifikt för sociologiska, moraliska och socialpsykologiska perspektiv och aspekter på mobbning i skolan. Studien kan placeras inom fältet kvalitativt inriktad barn- och barndomsforskning i skolan. Som doktorand är jag en del av projektet ”När moralen sätts ur spel: En kvalitativ studie om bortrationalisering av mobbning bland elever”. Det övergripande målet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap om vilka rationaler som elever själva uppfattar som möjliga att använda för att rättfärdiga eller bortrationalisera mobbning i skolan.

Genom intervjuer i fokusgrupper med skolbarn i årskurs 5-6 i grundskolan försöker vi som arbetar i projektet att identifiera och undersöka vilka rationaler som elever själva uppfattar som möjliga att använda för att rättfärdiga, neutralisera eller bortrationalisera mobbning, pro-mobbning eller positionen som passiv åskådare. Dessutom undersöker vi inom projektet hur dessa bortrationaliseringar, neutraliseringar och rättfärdiganden kan relateras till Albert Banduras teorier om moraliskt disengagemang.  

Genom att jämföra det teoretiska begreppet moraliskt disengagemang med hur barn själva resonerar och språkliggör mobbning vill vi öka kunskaperna om fenomenet mobbning i skolan. Att bättre förstå hur barn själva resonerar kring mobbning bör vara en viktig grund för att bättre förstå, förebygga och motverka mobbning bland barn i skolan och i arbetet med att förbättra skolors antimobbningsarbete.  

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll