Den mänskliga rösten

Den mänskliga rösten är ett redskap för kommunikation och ett uttryck för känslor och identitet.

Röst och röstproblem

När en människa upplever att dennes röst inte längre räcker till i vardagen eller är missmatchad med dess identitet så kan detta benämnas som en röststörning. Röstproblem är ett bredare begrepp och kan även inkludera kortare perioder då rösten inte låter eller fungerar tillfredsställande. En ytterligare skillnad är att röststörning är en medicinsk term, medan röstproblem inte nödvändigtvis är ett sjukligt eller avvikande tillstånd.

Att drabbas av röstproblem kan innebära att det blir svårare att kommunicera med omgivningen. Den drabbade kan också uppleva nedstämdhet över att omgivningen misstolkar både sinnesläge och identitetsdrag på grund av rösten (till exempel kan en person med en röststörning låta äldre än de är, eller felkönas på telefon) eller en känsla av att ’inte vara sig själv’.

Hörselsinnet och rösten

När rösten fungerar som den ska så produceras den utan tanke eller ansträngning. Röstproduktionen kontrolleras till viss grad av hörselsinnet, som stämmer av att ljudet som produceras är det vi tänkt oss och är lämpligt i förhållande till omgivningen. Med hjälp av hörselsinnet bygger talaren ett inre schema för hur röstproduktion går till, som bistår i situationer då hörselsinnet inte är tillräckligt, exempelvis i mycket ljudliga miljöer där talaren inte kan höra sin egen röst.

Min forskning handlar om hörselnedsättning och relaterade röstproblem. Problem med hörselsinnet och röstförmågan är separat kopplat till en lägre upplevd livskvalité och högre förekomst av depression, vilket gör det är speciellt viktigt att de som drabbas av båda får effektiv intervention. Vid en hörselnedsättning påverkas talarens uppfattning av sin egen röst, vilket i sin tur påverkar deras förmåga till korrekt röstproduktion. Detta har tidigare studerats hos barn med grav hörselnedsättning eller dövhet, samt vuxna med medfödd hörselnedsättning eller dövhet. Denna forskning har påvisat ett flertal avvikande röstdrag och bidragit till större kunskap kring hur hörselsinnet påverkar röstreglering.

Hörselnedsättning, hörapparater och röst

Medellivslängden i Sverige blir högre och med stigande ålder så ökar förekomsten av hörselnedsättning. Det är därför viktigt att studera hur äldre människor med hörselnedsättning upplever sin röst samt förekomsten av röstproblem bland denna grupp. Detta inkluderar också förändringar i den egna röstuppfattningen som tillkommit i samband med utprovningen av hörapparater.

Hörapparater är det vanligaste teknologiska hörhjälpmedlet och kommer i många olika modeller. Tyvärr väljer många att inte använda hörapparater trots att de har en hörselnedsättning, vilket till stor del beror på missnöje i hur ljudet låter – den egna rösten inkluderat.

Hos en person med normal hörsel så formas ljudbilden av den egna rösten utav ljudvågor som färdas både i luften och genom kroppens vävnader (så kallat benlett ljud). Avsaknaden av benlett ljud gör att många upplever den egna rösten som främmande när de hör en inspelning av sig själva. Det benledda ljudet kan också utgöra ett hinder vid hörapparatanvändning, då vissa typer av hörapparater gör att dessa ljud fastnar i hörselgången och gör att den egna rösten låter dånande, ihålig och ekande. Hörapparatens individuella ljudbearbetning kan även leda till att den egna rösten låter annorlunda.

Pågående forskning

I min nuvarande studie så träffar jag patienter från hörselvården som kommer för en hörapparatutprovning. En grupp har aldrig använt hörapparater tidigare och den andra gruppen är vana hörapparatanvändare. Deltagarna är matchade på ålder och kön till en kontrollgrupp med normal hörsel. Deltagarna går igenom en serie av objektiva och subjektiva mätningar vid ett flertal tillfällen under ett år. Genom dessa mätningar hoppas vi öka kunskapen kring hur röstupplevelse och röstförmåga påverkas vid hörselnedsättning och hörapparatanvändande hos äldre vuxna.

Denna kunskap kan potentiellt på lång sikt bidra till teknologiska framsteg i hur hörapparater bearbetar egen röst-signaler, samt en effektivare röstbehandling för patienter med komorbid hörselnedsättning och röststörning.

Publikationer

2020

2018

2017