kerjo86

Kerstin Johansson

Biträdande professor

Som forskare är jag intresserad av frågor kopplade till social hållbarhet, det vill säga både välfärdsfrågor och frågor som rör samhällets förmåga att tillhandahålla välfärd och lösa problem som människor hamnar i.

Forskning

Min forskning rör tre huvudområden:

Bildning, utbildning och arbetsmarknadspolitik

Inom detta fält är jag inriktad mot ungdomars vuxenblivande kopplat till bildning, utbildning, arbete och försörjning och samhällets stöd till ungdomar i dessa frågor. Samhällets arbete för alla ungdomars rätt till en god utbildning, arbete och egen försörjning är centralt för att undvika utanförskap. Inom ramen för denna forskning studeras hur olika aktörer samverkar i dessa frågor.

Kommunalt välfärdsarbete och dess kunskapsutveckling, ledning, styrning och organisering

I flera studier har jag följt implementeringen av en så kallad evidensbaserad praktik i socialtjänsten – och hur den kommer till nytta för brukaren. Under perioden 2009–2017 följde jag arbetet mot en Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SoU 2008:18). Studierna fokuserade på hur denna nationella intervention färdats från nationell nivå, via regional nivå, till lokal praktik och hur den där mottagits och vilka effekter vi kan se. 

Efter interventionens avslut är mitt forskningsfokus inom fältet den fortsatta kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, dess organisering och styrning med särskilt fokus på små kommuners utmaningar inom välfärdsområdet. 

Samverkan och (brotts)prevention

Inom ramen för nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå) arbetar jag med forskning om hur samhällets olika aktörer organiserar och samverkar i frågor kopplade till prevention och brottsprevention. Regbrå är ett samarbete mellan CKS medlemskommuner, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings universitet. 

Inom detta fält arbetar jag även med forskning om sociala investeringar som är ett sätt för kommunerna att avsätta pengar för prevention.

Teori och metod

Metodologiskt använder jag i första hand kvalitativa metoder med inspiration från etnologin och som teoretiska ramar nyinstitutionell organisationsteori, programteori och diskursanalys. Jag använder också Practice Research som förhållningssätt i min forskning. 

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Böcker och rapporter

Bokomslag med abstrakt kritmönster

 

Brottsförebyggande samverkan, skydd och kontroll

Kerstin Johansson medverkar i boken Gränsöverskridande socialt arbete - teorier, tillämpningar, tolkningar (Dahlstedt, 2018) där hon tillsammans med Christina Söderberg skrivit kapitlet ”Brottsförebyggande samverkan, skydd och kontroll”. 

I boken presenteras en rad teoretiska perspektiv med fokus bland annat på känsloarbete, identitet och modernitet, sammanhållning, problematisering, social kontroll och egenmakt.

Till förlagets hemsida

Rapportomslag med person som går i en korridor

En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra

I rapporten ”En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken” undersöker Kerstin Johansson och Mattias Fogelgren hur socialsekreterare i kommunal socialtjänst förstår, uppfattar och ser på evidensbaserad praktik (EBP). EBP låg till grund för det reformarbete som genomförts och som blev en genomgripande förändring och utveckling av socialtjänsten, rent av som ett paradigmskifte, i socialt arbete.

Till rapporten i fulltext

Fler publikationer
Visa/dölj innehåll

ORCID 0000-0001-9773-3670

2019

Pågående forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Unga, bildning, arbete och framtid

Under perioden 2018–2020 arbetar jag med forskning kopplad till samverkansavtalet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Projektet benämns ”Unga, bildning, arbete & framtid” (UBAF). Forsknings- och utvecklingsprojektet sker i samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet med syfte att stärka kunskapsläget samt att initiera och genomföra forskningsstudier. Forskningsplanen kopplas även till åtgärdsområde två, Högre övergångstal i Norrköping, i ”Framtidens utbildningar på Campus Norrköping” . 

Det långsiktiga målet är att åstadkomma konkreta åtgärder som kan bidra till att höja (ut)bildningsnivån bland Norrköpings befolkning och öka antalet Norrköpingsungdomar som klarar grundskola och gymnasium med godkända betyg och som går vidare till eftergymnasiala studier. Ytterst är syftet med detta forsknings- och utvecklingsprojekt att medverka till att minska antalet unga i Norrköping i arbetslöshet och/eller med försörjningsstöd och därmed minska riskerna för utanförskap och dess konsekvenser.

Under våren 2019 genomförs två studier inom projektet:

 • En kartläggning över kunskaps- och forskningsläget inom området. Kartläggningen genomförs tillsammans med två statsvetarstudenter  som praktikserar vid CKS.
 • En pilotstudie av Norrköpingsungdomars syn på fortsatta studier efter gymnasiet genom intervjuer.

 

Socialtjänstens praktik och framtid i små landsortskommuner

Forskningsprojektet ”Socialtjänstens praktik och framtid i små landsortskommuner” är en pilotstudie av Östergötlands sex minsta kommuner och deras socialtjänster. Frågorna som ställs i projektet handlar om utmaningar för verksamheten i små kommuner och om hur man kunskapsstyr sin socialtjänst.

Studien genomförs genom kvalitativa intervjuer med socialchefer och syftet är att få en inblick i hur små kommuner organiserar och arbetar inom socialtjänsten samt att få input från mindre kommuner om vilka utmaningar de möter. 

Studien genomförs tillsammans med Jessica Sjögren, fil doktor i socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och finansieras av CKS.

 

 

 

 

 

Samarbeten
Visa/dölj innehåll

Samverkan inom forskningen och med praktiken 

För mig och som medarbetare vid CKS är samverkan centralt och handlar om interaktivitet och kommunikation. En viktig del i min gärning berör just samverkan. 

Det handlar både om samverkan med olika aktörer kopplat till undervisning och olika samverkansprojekt, nätverk och delaktighet i verksamhetsutveckling. 

Kommunstrategiskt socialt arbete

Sedan flera år leder jag forskargruppen Kommunstrategiskt socialt arbete (KSSA) vid CKS. Inom forskargruppen arbetar vi med forskning som berör kommunernas socialtjänst i vid bemärkelse. KSSA innefattar även ett seminarium där vi träffas regelbundet för att diskutera våra egna texter och forskningsansökningar och tar del av aktuell forskning inom området.

Norrköpings kommun

Via ”Samverkansavtal mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet” arbetar jag som koordinator inom strategisk samverkan på uppdrag av universitetsförvaltningen. Ambitionen är att samverkansavtalet på kort och lång sikt ska bidra till:

 • Utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte parterna emellan
 • Stärkta möjligheter till kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter
 • Fortsatt utveckling av Campus Norrköping och stärka campusets position som plats för utbildning och forskning
 • Högre andel Norrköpingsungdomar som påbörjar eftergymnasiala studier

Praktikforskning

Dagens stora samhällsförändringar och ökande komplexitet inte minst inom välfärdsområdet ställer allt högre krav på verksamhets- och kunskapsutveckling. Denna utveckling tillsammans med krav från staten om samverkan mellan forskning och samhälle medför ett ökat behov av att tydligare knyta samman forskning och praktik. 

Samverkan med praktiken ges olika benämningar inom olika forskningsdiscipliner och sammanhang. Praktikforskning kan beskrivas som ett synsätt som styr tillvägagångssätt och de metodval som görs i inom forskningen. Praktikforskning handlar, liksom aktionsforskning, om att bidra med ny kunskap för tillämpning i praktiken och med ny vetenskaplig kunskap till forskarsamhället. Praktikforskning (på engelska Practice Research) är en framväxande forskningstradition och praktikforskning i denna bemärkelse är inte en metod utan ett förhållningssätt mellan praktik och forskning och kännetecknas av att:

 1. Problemformuleringen är anknuten till praktiken
 2. Forskningsprocessen är förändringsinriktad 
 3. Forskningsprocessen är interaktiv och olika aktörer deltar 
 4. Forskaren är både subjekt och objekt 
 5. Kunskapsproduktionen och kunskapsanvändningen är parallella processer. 

(Saurama and Julkunen 2012, s. 172, min översättning) 

Kunskapsproduktionen inom praktikforskningen går ”nerifrån-och-upp” och är ett forskningsområde inriktat mot processer och interaktioner (Flyvbjerg 2001, s. 57).

Läs mer om praktikforskning

 • Börjeson M., Johansson, K. (2014). In search for a model for knowledge production and practice research in Swedish social work. Nordic Social work research Vol. 4, Suppl. 1, p.70–8.
 • Johansson K. (2014) ”Praktikforskning” i Hermelin, B. red. Kommunstrategiska perspektiv. CKS: Linköpings universitet. 2014:1
 • Syssner J. & Johansson, K. m.fl. 2016 Den nyttiga kritikenCKS: Linköpings universitet. 2016:1 
 • Flyvbjerg, B. (2001) Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. New York: Cambridge University Press.
 • Marthinsen, E. och Julkunen, I. (2012, red.) Practice Research in Nordic Social Work: Knowledge Production in Transition. Volume 2 of Critical Studies in Socio-cultural Diversity. Whiting and Birch.
 • Uggerhøj, L. (2011) What is Practice Research in Social Work. Social Work & Society 9(1), s. 45-59.

Mina samarbeten

Bakgrund
Visa/dölj innehåll

Jag har min yrkesbakgrund främst från socialtjänsten och inom institutionsvård för ungdomar. Vidare har jag arbetat med FoU-uppdrag i kommuner. Jag är utbildad fritidsledare, har högskoleexamen från linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, filosofie magisterexamen i sociologiskt utredningsarbete och disputerade 2003 vid Tema, Linköpings universitet med avhandlingen  Bli vuxen i arbetarstad

Inom universitetsvärlden har jag lång erfarenhet av grundutbildning som lärare och handledare samt som studierektor, programansvarig och forskarutbildningsstudierektor.

Sedan 2014 är jag anställd som biträdande professor vid CKS men är fortsatt kopplad till avdelningen för socialt arbete och undervisar på grundutbildning, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå, bland annat på kursen Kunskapsutveckling och kvalitetsarbete i det sociala arbetets praktiker. Jag handleder studenter på kandidat- och masternivå samt inom forskarutbildningen i socialt arbete vid Linköpings universitet och vid Linnéuniversitetet. 

Visa/dölj innehåll

Nätverk

Nordplus, finansierat av Nordiska rådet för kunskapsutveckling i socialt arbete. Där samarbetar Kerstin Johansson bland annat med professor Ilse Julkonen, Finland och professor Lars Uggerhøj, Danmark.

Debattartikel

I debattartikeln "Socialtjänstens kris kräver lösningar”  (SvD 28 mars 2016) skrev Kerstin Johansson tillsammans med fem andra forskare och praktiker verksamma inom socialt arbete att det inom socialtjänstlagen finns höga ambitioner, men för att kunna leva upp till dem krävs åtgärder. Utbildningen till socionom behöver förstärkas och det krävs mer resurser till forskning inom området.

 

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfält
Visa/dölj innehåll

Undervisningsmiljö
Visa/dölj innehåll