Presentation

Människan påverkar och omvandlar allt större markområden. Det minskar livsytan för många arter, och detta är den vanligaste orsaken till att en art dör ut. Dagens utdöendetakt är många gånger högre än normalt och vi lever förmodligen i en period av massutdöende. Så vad kan vi göra åt detta?

I min forskning undersöker jag vad arter behöver för att överleva. Det kan röra sig om vilken trädart en lav trivs bäst på, hur ängar ska skötas för att vara så artrika som möjligt eller vilka områden i ett landskap som har bäst förutsättningar för att långsiktigt bevara arter.

Landskapsekologi och simuleringar

Landskapsekologi är mitt verktyg för att förstå vad arter behöver för att kunna prioritera var i ett landskap vi behöver öka chanserna för arter att överleva. Jag använder datorsimuleringar för att förstå hur en förändring i landskapet kan påverka utbredning och överlevnad av arter. Jag använder även information om arter för att peka ut områden med bra förutsättningar eller områden med brister.

Bevarandeekologi

Inom forskargruppen bevarandeekologi har vi t.ex. funnit att gräsmarker som för 100 år sedan omgavs av gräsmark har fler arter idag, och att hyggen på mark som var äng för mer än 100 år sedan har fler arter än hygge på tidigare skogsmark. Historiken har alltså betydelse och vi fortsätter utforska hur detta kan användas i bevarandearbete.

Online-profiler

Uppdrag

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Nyheter

Forskargrupp

Relaterat

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015