Hållbara energi och transportsystem - beteendeförändringar, organisering och styrning

För att åstadkomma en mer hållbar utveckling kräver det att energi och transportsystemen blir mer effektiva och mindre beroende av fossil energi. I min forskning intresserar jag mig för hur samhället styr och hur den styrningen organiseras på lokal och regional nivå och vad det får för konsekvenser. Jag studerar också enskilda tjänstemäns arbete med energieffektivisering för att åstadkomma beteendeförändringar hos enskilda.

Styrningen mot en mer hållbar utveckling och mer energieffektiva och ej fossilt beroende energi- och transportsystem sker genom olika former av processer. Det handlar exempelvis om fysisk planering för att skapa den hållbara staden, integration och samverkan mellan olika tekniska system och processer för beslutsfattande, teknikupphandling och rådgivning för att åstadkomma beteendeförändringar hos enskilda både i vardagen och i mer specifika situationer. Styrning mot mer hållbara tekniska system sker som synes på många olika nivåer och i mitt nuvarande post doc projekt intresserar jag mig framförallt för hur detta omsätts i praktiken i den kommunala verksamheten: inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Energi- och klimatrådgivning

För att genomföra de nationellt antagna energi- och klimatpolitiska målen använder man sig från statligt håll av en rad olika styrmedel för att få enskilda individer och företag att agera i enlighet med dessa mål. Ett sådant statligt styrmedel som ska förändra med hjälp av stöd och information är energi- och klimatrådgivningen, finansierad av statliga pengar men placerad runt om i landets kommuner. I de kommunala energirådgivarnas verksamhet spelar kommunikation och att nå ut till de som behöver rådgivning en stor roll för hur uppdraget kan genomföras. Det gäller att få kontakt med och kunna på en relevant nivå förklara vilka möjligheter till energibesparande åtgärder som finns hos villaägaren, bostadsrättsföreningen eller företaget och vad sådana åtgärder skulle kunna innebära i form av sparade pengar, bättre (inomhus)miljö och hälsa.

Jag intresserar mig i min forskning för hur olika kommunikationsmodeller, verktyg för beteendeförändring och samverkan mellan olika aktörer kan fungera i energi- och klimatrådgivarens praktik och vilka konsekvenser det kan få för enskilda individers energieffektiviseringsinsatser. Jag intresserar mig också för energi- och klimatrådgivarnas sammanhang: inom vilka strukturer, i vilka relationer och under vilka förutsättningar de arbetar. Det handlar bland annat om pågående förändringar av anslagen till rådgivningen, om relationerna mellan den kommunala, regionala och statliga nivån gällande energirådgivning, samt om storleken och karaktär på den kommun inom vilken rådgivningen bedrivs.
I mitt arbete arbetar jag nära energi- och klimatrådgivarna på ett flertal kommuner.

Samverkansprocesser för en hållbar transportutveckling

För att beslut och riktlinjer ska kunna utformas så att de leder till lösningar av komplexa frågor såsom hållbar utveckling, anses de behöva hanteras i samverkan mellan flertalet berörda sektorer och beslutsfattande nivåer. I min avhandling studerar jag hur och varför (eller varför inte) dessa samverkansprocesser förekommer och utvecklas på regional nivå, samt vad det betyder för att åstadkomma hållbarare transporter. Detta undersöks genom kvalitativa fallstudier av två svenska regioner, som representerar två olika typer av regional organisering. Detta gör att de utgör intressant underlag till, inte bara en diskussion om hållbara transporter, utan också om utvecklingen av den svenska regionala förvaltningsnivån.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt: Bo och leva energieffektivt

I det här projektet studerar vi kommunal energirådgivning som medspelare i människors vardagsliv. Målet är att utveckla metoder för att bättre nå målgruppen fastighetsägare och effektivisera energianvändningen.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, så att den i högre grad når sina målgrupper och leder till en effektivare energianvändning, bättre totalekonomi och minskad miljöpåverkan.

Målet är att ta fram modeller som ökar rådgivningens förmåga att nå ut med sitt budskap och stimulera aktörer inom målgrupperna att genomföra lämpliga åtgärder. Dessa modeller ska sedan kunna omsättas i praktiskt rådgivningsarbete.

Forskningsprojektet testas samtidigt i flera kommuner utifrån olika spår och modeller. Dessa behandlar alltifrån lokal samverkan med till exempel banker och energiföretag till en enklare, mer konkret kommunikation via både internet respektive personliga råd. I nästa skede syftar projektet till att ta fram en verktygslåda för kommunernas energirådgivning att använda sig av.

Projektet fokuserar på tre områden

  • Lokal samverkan kring småhusägaren

    Hur kan energiföretag, hantverkare, banker, försäkringsbolag och mäklare i samverkan med energirådgivaren underlätta för mer energieffektiva insatser?

  • Digital respektive personlig kommunikation

    Hur kan hemsidor och sociala medier användas? När blir personliga råd viktiga?
  • Förenklad kommunikation och sociala stöd

    Hur kan kommunikation och stödsystem utformas för att underlätta för människor att ändra till ett smartare energibeteende?

Ur dessa områden skall slutligen ett styrmedelspaket växa fram, som kan gynna att fler villaägare blir motiverade av att göra rätt och göra fler energiinsatser i sina hus.

För att genomföra projektet krävs en tvärveten-skaplig ansats och forskare från både natur- och samhällsvetenskapliga ämnen ingår.

Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Linköpings universitet, pågår 2016-2018, och finansieras av Energimyndigheten med totalt 4,5 miljoner kronor.

Forskare i projektet:

Are Kjeang, Karlstads universitet och Linnea Eriksson, Linköpings universitet

Publikationer

Relaterat innehåll