Träning av läs- och planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Jag har två olika projekt, ett som syftar till att träna läsning och ett som syftar till att träna planeringsförmågan. Projektet om att träna planeringsförmågan var en del av mitt avhandlingsarbete och är nu avslutat. Resultaten från projektet går att läsa i artiklarna längst ner på sidan. Båda projekten använder sig av datoriserade träningsprogram som används under skoltid på särskolor.  

KomLoss (KOMmunikationsstödd Läs- Och Skrivundervisning i Särskolan) är ett forskningsprojekt, där målet är att undersöka i vilken grad anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativa och kognitiva svårigheter att utveckla sin läsförmåga. Eleverna går i grundsärskola eller gymnasiesärskola och är beroende av AKK, oftast tecken, för att kunna förstå och/eller uttrycka sig.

Det är viktigt att insatser för elever som använder AKK, precis som för andra elever, inkluderar insatser som kan befrämja utveckling av läsförmågan. En viktig anledning till att inkludera insatser som kan befrämja läsning för denna grupp av elever, förutom den primära aspekten att förvärva läs- och skrivförmåga, är även den möjliga positiva inverkan på talutveckling av läsförmåga som beskrivits i vissa studier. Läs- och skrivförmåga är också viktigt för deltagande i dagens informations- och kommunikationssamhälle.

Två strategier för läsinlärning

Målet med projektet är att studera effekten av två olika pedagogiska strategier för att stimulera och utveckla läsförmågan. De två strategierna representerar två olika sätt att närma sig barns läsinlärning. De är båda tillgängliga för svenska språket som appar och kan implementeras via digitala verktyg (läsplattor).

Det ena programmet (Accessible Literacy Learning, ALL) bygger huvudsakligen på principen bottom-up vilket innebär att man inledningsvis tränar avgränsade språkljud, fonem, som associeras till bokstäver och så småningom bygger hela ord. Det andra programmet (Animega-interaktiv språklek) använder sig av principen top-down som innebär att man inledningsvis fokuserar på förståelse av hela ord och hur de kan kopplas ihop till meningar som uttrycker spännande händelser.

Forskningssamarbete med tre parter

Projektet genomförs i samverkan mellan Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet, samt DART kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Från Linköpings universitet:
Mikael Heimann, professor emeritus i utvecklingspsykologi (Projektledare)
Lisa Palmqvist, fil.dr. i handikappvetenskap
Mary Rudner, professor i handikappvetenskap
Emil Holmer, fil.dr. och legitimerad psykolog

Från Göteborgs universitet:
Monica Reichenberg, Professor emeritus i specialpedagogik

Från DART kommunikations- och dataresurscenter:
Gunilla Thunberg, docent och legitimerad logoped (Projektledare)
Jenny Samuelsson, doktorand och legitimerad logoped
Katarina Mühlenbock, fil.dr. och datalingvist
Mats Lundälv, pedagog och konsult inom IKT

DART Kommunikations- och dataresurscenter berättar om KomLoss-projektet (video) 

Pre-registrering av projektet

 

Film om mitt forskningsprojekt "Planera mera" Visa/dölj innehåll

Forskningsresultat

Jag har under året arbetat med att göra en film för att sprida mina forskningsresultat på ett lite mer lättillgängligt sätt för min målgrupp.

Jag har samarbetat med gymnasiesärskolans estetprogram på Berzeliusskolan i Linköping.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Projekt Visa/dölj innehåll

Artiklar Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll