Digitaliseringen i den smarta staden

Världen står inför globala utmaningar vad gäller urbanisering, energi och klimat. Utmaningarna handlar om att ta fram lösningar som är hållbara över tid. Smarta städer är en benämning som dykt upp under senare år och refererar till ett nytt sätt att hantera hållbar stadsutveckling.

Smarta städer innebär att IT används som ett medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och myndigheter som en del av stadens system. I detta sammanhang är det viktigt att förstå hur och var informationsteknologin kan bidra och vilka konsekvenser användandet kan få.

Mitt forskningsarbete är inriktat på hur IT används och utvecklas av och för människor i organisationer och i samhället i syfte att bidra till en hållbar stadsutveckling. I stadsutvecklingssammanhang diskuteras ofta hållbarhet utifrån tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social. En av de största utmaningarna ligger i att uppnå och tillgodose den sociala hållbarheten, dvs. skapa ett samhälle och en utveckling som bygger på och ger utrymme för delaktighet. Tillsammans med mina forskarkollegor studerar jag hur IT utvecklas och används i stadsplanering och stadsutveckling för att förankra och tillvarata olika intressenters önskemål och behov i olika skeden och för olika ändamål, och hur dessa behov och önskemål sedan kommer till uttryck i IT-baserade tjänster.

I forskargruppen följer, analyserar och aktivt deltar vi i olika stadsplanerings- och utvecklingsprojekt  som till exempel Vallastaden i Linköping. Syftet är att utreda och värdera användningen och utvecklingen av IT som medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och till myndigheter som en del av stadens system.

Ett smart uppkopplat samhälle

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Här berättar jag om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället.

Sociala medier

Publikationer

Doktorsavhandling

Den smarta staden – hur smart kan den bli?: Digitaliseringsdiskurser i policy och planering av stadsutveckling

Författare: Malin Granath

Publ 2016
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

Senaste vetenskapliga publikationer

2016

Malin Granath

Den smarta staden – hur smart kan den bli?: Digitaliseringsdiskurser i policy och planering av stadsutveckling

Doktorsavhandling, monografi

Karin Axelsson, Ulf Melin, Malin Granath

In search of ICT in smart cities: Policy documents as idea carriers in urban development

Ingår i Electronic government

Konferensbidrag

2014

Malin Granath, Karin Axelsson

Stakeholders’ views on ICT and sustainable development in an urban development project

Konferensbidrag

2012

Malin Granath, Alf Westelius

Beyond a common title: The formation of a professional identity among energy advisers

Ingår i Journal of Human Resource Costing and Accounting

Artikel i tidskrift

Malin Granath

Kan professioner organiseras fram?: En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Licentiatavhandling, sammanläggning

Forskningsprojekt

Nyhetsartiklar

Avdelningen för informatik