Digitaliseringen i den smarta staden

Världen står inför globala utmaningar vad gäller urbanisering, energi och klimat. Utmaningarna handlar om att ta fram lösningar som är hållbara över tid. Smarta städer är en benämning som dykt upp under senare år och refererar till ett nytt sätt att hantera hållbar stadsutveckling.

Smarta städer innebär att IT används som ett medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och myndigheter som en del av stadens system. I detta sammanhang är det viktigt att förstå hur och var informationsteknologin kan bidra och vilka konsekvenser användandet kan få.

Mitt forskningsarbete är inriktat på hur IT används och utvecklas av och för människor i organisationer och i samhället i syfte att bidra till en hållbar stadsutveckling. I stadsutvecklingssammanhang diskuteras ofta hållbarhet utifrån tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social. En av de största utmaningarna ligger i att uppnå och tillgodose den sociala hållbarheten, dvs. skapa ett samhälle och en utveckling som bygger på och ger utrymme för delaktighet. Tillsammans med mina forskarkollegor studerar jag hur IT utvecklas och används i stadsplanering och stadsutveckling för att förankra och tillvarata olika intressenters önskemål och behov i olika skeden och för olika ändamål, och hur dessa behov och önskemål sedan kommer till uttryck i IT-baserade tjänster.

I forskargruppen följer, analyserar och aktivt deltar vi i olika stadsplanerings- och utvecklingsprojekt  som till exempel Vallastaden i Linköping. Syftet är att utreda och värdera användningen och utvecklingen av IT som medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och till myndigheter som en del av stadens system. 

Forskning

Smarta städer och digitalisering

Digitaliseringen av städer lovar mer effektiv resursanvändning och ett smidigare vardagsliv. Men den smarta stadens förtjänster har även vissa baksidor. Huruvida fördelarna överväger nackdelarna är oklart. Ska alla städer bli smarta?

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Här berättar jag om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället.

Forskningsprogram

Publikationer

Se senaste publikationerna

2021

2018

2016

Nyheter

Organisation