Forskning om äldres boende och flyttningar i olika geografiska områden

Min forskning handlar om var och hur äldre personer bor och vilka olika boendeformer de väljer och varför. Jag bedriver också forskning om hur det är att åldras och bli gammal på landsbygden och i mindre kommuner.

Jag är docent i kulturgeografi, med särskilt intresse för äldres boende och flyttningar i olika geografiska kontexter. Jag forskar om människors boendekarriärer och bostadsval under livets olika faser i relation till förändringar på bostadsmarknaden och välfärdsstatens utveckling och omdaning. Jag intresserar mig för människors boendepreferenser, bostadsval, möjligheter och restriktioner samt värderingsförändringar över tid. Förutom att undersöka hur människor rör sig mellan bostäder och bostadsområden är jag intresserad av att följa deras boendekarriärer under hela livsförloppet relaterat till olika stadier i livscykeln. Bostaden och bostadsområdet och upplevelser kring dessa blir då centrala.

I min forskning intresserar jag mig också för hur det är att åldras på landsbygden och i mindre kommuner. Demografin i dessa områden förändras då andelen äldre ökar samtidigt som befolkningen i stort minskar. Hur är det att åldras i en sådan geografisk kontext och vilka särskilda utmaningar ställs kommunerna inför? Vilka kvaliteter kan landsbygden bidra med?

Jag har arbetat vid avdelningen sedan 2006, först som forskarassistent och sedan som lektor. Jag blev docent i kulturgeografi 2016. Jag undervisar på programmet i samhälls- och kulturanalys och handleder doktorander i äldre och åldrande. 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt, pågående och tidigare

Omsorg om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer– ett forskningsprojekt finansierat av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).  
De äldre som aktörer på den svenska bostadsmarknaden - flyttmönster, boendepreferenser och bostadsval. Projektet finansierades med medel från Vetenskapsrådet och hade två huvudsakliga syften; dels att undersöka i vilken omfattning äldre personer flyttar och om detta förändras över tid, dels att undersöka vad som får dem att välja att bo kvar eller flytta samt hur och var de vill bo.
Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar – ett forskningsprojekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet.
Förändrade livs- och boendemönster bland äldre – ett forskningsprojekt finansierat av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).
Staden och de äldres boende. Projektet finansierades av Hyresbostäder AB i Norrköping. Äldres bostadsmarknad, deras boendepreferenser och bostadsval undersöktes i olika studier. Studien hade fokus på äldre i hyresrätt.

 

 

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Uppdrag
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsstudierektor (FUS) vid ISV för doktorander vid filosofisk fakultet.


Koordinator för arbetsgruppen Housing and living conditions of  ageing populations inom the European Network for Housing Research (ENHR)
Koordinator för det Nordiska nätverket för forskning om äldres boende

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll