Utbildning och forskning för ett verksamhetsfält i utveckling

Socialt arbete kan stärka människors möjligheter att skapa sig en bättre tillvaro. Men det kan också bidra till att vidmakthålla, eller till och med förstärka, befintliga maktstrukturer. Det är ingen motsättning mellan att arbeta för en bättre kunskap om vilka arbetssätt som fungerar bra, och att förstå det sociala arbetets roll i samhället. Båda delarna är lika viktiga.

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbete med frågor om ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor, om social välfärd och utsatta gruppers villkor, om välfärdspolitikens och det sociala arbetets organisering och om förutsättningar och villkor för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och för att få till stånd en närmare integration mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete.

Sedan början av nittiotalet har jag arbetat som projektledare och utredare/utredningschef vid olika statliga myndigheter (Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen), som sekreterare i olika statliga utredningar och som chef för en kommunal forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-Södertörn. Det har inneburit att jag haft anledning att arbeta i nära samarbete med universitet och högskolor, och även; att jag medverkat i flera forskningsprojekt inom olika områden.

När jag för lite mer än tio år sedan skrev min avhandling om det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor under de senaste decennierna, blev det tydligt för mig att socialt arbete långt ifrån alltid baseras på kunskap om människors villkor och/eller hur olika metoder och arbetssätt fungerar. Genom åren har olika ideologiska och/eller massmediala föreställningar ofta varit viktigare för hur insatser till stöd för människor formats. Men jag kunde också hitta exempel på forskningsrapporter som verkligen haft betydelse, och som på ett positivt sätt bidragit till att påverka det sociala arbetet. Därför känns det som en viktig – och spännande – utmaning att få ägna mig åt utbildning och forskning på heltid.

Socialt arbete – ett ämne under utveckling

Socialt arbete är ett förhållandevis ungt verksamhetsfält, och som utbildnings- och forskningsområde är det ännu yngre. Därför är utbildningen och forskningen oerhört viktig, helt enkelt för att den berör ett verksamhetsfält som ännu är i början av sin utveckling.

Vi behöver en bättre kunskap om det sociala arbetet – såväl för att kunna bidra till dess utveckling, som för att föra en kritisk och ifrågasättande diskussion om dess roll i välfärdspolitiken. I det sammanhanget har socionomutbildningen en nyckelroll!

Forskning om kunskapsutveckling och det sociala arbetets organisering

Min egen forskning rör sig framför allt inom två områden:

Dels behandlar den förutsättningar och villkor för en förstärkt kunskapsutveckling i socialt arbete. I detta knyter jag an till frågor jag tidigare arbetat med, bland annat som sekreterare i Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst (SOU 2008:18), men det knyter också an till mitt uppdrag att arbeta med frågor kring samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.

Dels har jag under senare år kommit att ägna mig åt frågor om det sociala arbetets och socialtjänstens organisering. Under 2014-2016 bedriver jag en studie om servicetjänster inom socialtjänsten och om hur man i Linköpings kommun söker utveckla en modell för en mer lättillgänglig socialtjänst. Därutöver arbetar jag med ett manus om det sociala arbetets utveckling under 1900-talet fram till idag och om de utmaningar vi idag står inför – det ska förhoppningsvis bli klart så småningom …

Samverkan, uppdrag och handledningVisa/dölj innehåll

Samverkan

  • Ansvarig för arbetet med samverkan kring forskning och forskarutbildning på avdelningen Socialt arbete

Uppdrag

  • Ledamot i Socialstyrelsen styrelse
  • Ordförande i Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA
  • Ledamot i styrelsen för Forum för genusvetenskap och Jämställdhet
  • Ledamot i institutionsstyrelsen för ISV

Handledning

  • Handledare till doktorander vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet
  • Handledning av examensarbeten

PublikationerVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll