Hur ser medborgaren på prioriteringar i vården?

Medborgare är sällan involverade i prioriteringsdiskussioner som rör resursfördelning mellan patientgrupper. Därför är det i hög grad okänt hur medborgare ser på prioriteringar i vården.

För att kunna hantera gap mellan befintliga resurser och förväntningar på vård behövs strategier för att hantera prioriteringar och ransoneringar. Både för att upprätthålla demokratins principer, skapa acceptans för processer samt för att skapa goda beslutsunderlag. Hur medborgare själva ser på vad som skapar acceptans och vilka som lämpligen bör fatta beslut om prioriteringar och ransoneringar är en viktig del i ett sådant kunskapsbyggande. En större medvetenhet om de prioriteringsdilemma som beslutsfattare ställs inför upplevs öka acceptansen för att stå tillbaka för andras vårdbehov och för politiker som beslutsfattare. Ofta påstås att prioriteringar är alldeles för svårt för gemene man att ha en åsikt om. Min forskning visar att medborgare är fullt kapabla att diskutera viktiga principer för prioriteringar, t ex den att mer resurser ska tilldelas dem med den största ohälsan. Här skiljer sig dock de medborgare, politiker och hälso- och sjukvårdspersonal som deltagit i studierna åt på en rad punkter när det gäller vad som utmärker svårare ohälsa jämfört med det som är mindre svårt. Sådana olikheter måste kunna diskuteras för att långsiktigt skapa förståelse för varandras synsätt och för inriktningen på den offentligt finansierade vården.

Undervisning

Jag föreläser om prioriteringar i vården såväl för aktörer på olika nivåer i hälso- och sjukvård som på vårdutbildningar.

Övrigt

Har arbetat med rapporten för den Nationella Modellen.

Har skrivit en populärvetenskaplig läsvärd artikel i tidskriften Chefer & Ledare i Vården nummer 2/2017. Ta följande länk: "Prioriteringar - en ständigt pågående aktivitet".

Om mig Visa/dölj innehåll

Utbildning och akademisk examen

Jag är Medicine doktor, Medicinska fakulteten, 2018, Linköpings universitet.
I bagaget har jag en magisterexamen i arbetsterapi.                                             

Samarbetsprojekt

Jag bedriver samarbetsprojekt med University of British Columbia, Canada och University of Birmingham, Storbritannien angående utvärderingsinstrument för prioriteringsarbete inom hälso- och sjukvård.   

Engagemang

Jag är ledamot i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters etikråd.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll