Med blicken riktad mot matematikklassrummet

Vad lärare och elever gör på matematiklektionerna och vilka möjligheter elever ges att utveckla matematikkunnande är en fråga som tidigt har präglat mitt forskningsintresse. Det började med min avhandling om matematikklassrummet på lågstadiet. 

Några olika fenomen i matematikklassrummet är i fokus för mitt intresse. Det gäller till exempel lärares kommunikationsstrategier, språket i matematikundervisningen och sociomatematiska normer. Jag har en bakgrund som lågstadielärare med ett särskilt intresse för lärande och undervisning i matematik. Detta har så småningom lett mig vidare till avhandlingsarbetet där jag har haft ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Min avhandling handlar om olika typer av undervisningsverksamheter i matematik och vad elever ges möjlighet att lära. Min långa lärarerfarenhet har haft stor betydelse både i min undervisning och för valet av forskningsinriktning.

För närvarande är jag engagerad i Matematiksatsningen, ett samverkansprojekt mellan LiU samt Linköpings och Norrköpings kommuner. Jag är medforskare tillsammans med lärare som forskar i sina egna klassrum (grundskolans tidigare år). Några forskningsfrågor som hittills har varit aktuella har gällt matematikundervisning i mångkulturella klassrum samt undervisning av skriftliga räknemetoder.

Mitt intresse för matematikundervisning gäller även undervisningen i andra länder. Det är allmänt känt genom internationella undersökningar att elever i flera asiatiska länder är mycket framgångsrika i matematik. Detta har bidragit till ett intresse för matematikundervisningen i Japan, där jag har haft möjlighet att observera matematiklektioner under en period. Här finns möjlighet att jämföra med svenska klassrum beträffande exempelvis lärares kommunikationsstrategier eller sociomatematiska normer.

Jag medverkar också i ”Math through stories” som är ett internationellt projekt. En av studierna i projektet undersöker lärares och blivande lärares uppfattningar om användning av barnlitteratur i matematikundervisningen. Eftersom detta är något som länge har uppmärksammats i matematikdidaktikkurserna på lärarprogrammet (tidiga skolår) vid LiU är det naturligtvis intressant att delta i projektet.

Att undervisa i matematikdidaktik

Under mina år på Linköpings universitet har undervisning i lärarutbildningen alltid varit en uppgift som engagerat mig. Att vara en del i utbildningen till ett av världens viktigaste yrken ser jag som en betydelsefull uppgift. Min medverkan gäller främst kurser inom området matematikdidaktik, framför allt på förskollärarprogrammet och för blivande lärare i förskoleklass – tidiga skolår samt i speciallärarprogrammet. Lärarstudentens utveckling till professionell matematiklärare i tidiga skolår och elevens utveckling av taluppfattning samt räknestrategier är kursinnehåll som ligger mig varmt om hjärtat. Kunskapsbedömning och utvärdering är andra områden som ryms i min undervisning. 

Publikationer

2020

2018

2017

2015

Nyheter

Undervisning

CV

Lågstadielärarexamen 1977
Filosofie doktorsexamen i pedagogik 2013
 

Uppdrag

Avdelningschef för Avdelningen för pedagogik och didaktik
• 
Ledamot i Styrgruppen för IKT-studion vid LiU
Ledamot i Grundutbildningsnämnden vid LiU
Ingår i referensgruppen för Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04), nov 2015-sep 2016

De uppdrag där jag engageras utanför LiU gäller främst lärares kompetensutveckling och då handlar det gärna om learning/lesson studies, något som även har haft inverkan på mitt forskningsintresse.

Samverkan

Aktionsforskning tillsammans med lärare i ett samverkansprojekt mellan LiU, Linköpings och Norrköpings kommuner.
 

Relaterade forskare

Organisation