Servicehundar som hjälpmedel

Mitt avhandlingsarbete syftar till att studera servicehundens hälsoeffekter på föraren (brukaren) och servicehundens kostnadseffektivitet. 

service-dog

Avhandlingen syftar även till att undersöka hur stort behovet av servicehundar är i Sverige samt kartlägga hur finansiering, utbildning och förskrivning av servicehundar ser ut i andra länder. Delar av projektet kommer även studera metodproblem rörande hälsoekonomiska utvärderingar av interventioner med begränsat vetenskapligt underlag.


Bakgrund till projektet är en utvärdering som gjordes av Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi år 2009-2014 på uppdrag av Socialstyrelsen. Projektet syftade till att utreda hur en ökad användning av service-och signalhundar påverkar brukarnas behov av offentliga stödinsatser. Efter att projektet avslutats fanns ett gediget datamaterial insamlat som ännu inte har utnyttjats till fullo och i samband med projektet väcktes även nya frågeställningar. Kombinationen av tillgång till datamaterialet och intresset för att fördjupa mig ytterligare på området blev grunden till mitt avhandlingsarbete. Avhandlingsarbetet fokuserar på att öka kunskaperna om servicehunden som hjälpmedel inriktat på samhällskostnader, brukarnytta och behov. Idag saknas vetenskaplig evidens rörande servicehundarnas effekter på brukarna samt hundarnas kostnadseffektivitet. Kunskapsluckor som vi planerar att fylla. 

Jag är även engagerad i följande forskningsprojekt:

Dirigent-projektet är en randomiserad kontrollerad studie som inkluderat 382 patienter, samtliga multisjuka och äldre än 75 år. Interventionsgruppen erhöll vård på en specialutvecklad äldremottagning i kombination med ordinarie vård och kontrollgruppen enbart ordinarie vård. Mitt bidrag till projektet är att skapa en hälsoekonomisk simuleringsmodell i syfte att estimera kostnadseffektiviteten för den specialutvecklade äldremottagningen, i kombination med ordinarie vård jämfört med enbart ordinarie vård för multisjuka patienter äldre än 75 år.

Gold Anchor är en markör som med injektionsnål implanteras i tumörer. Markören visar tumörens läge vid behandling med extern radioterapi. Syftet med projektet är att genomföra en hälsoekonomisk analys, där Gold Anchor jämförs med andra markörer som idag används i ordinarie vård. Jag är delaktig i hela processen, från litteraturgenomgång till rapportskrivning, men med fokus på att skapa en hälsoekonomisk simuleringsmodell för att estimera kostnadseffektiviteten.

Utbildning

Civilekonomexamen med nationalekonomisk inriktning 2013, Linköpings universitet

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Relaterad forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll