Jägmästare med logistik och utveckling i fokus

Konsumtionen av kött ökar i såväl Sverige som internationellt. Transporter av djur från gårdar till slakterier har stor betydelse för miljö, ekonomi och köttkvalitet. Minskade transportsträckor medför inte bara lägre kostnader och miljöpåverkan utan också mindre risk för stress hos djuren. 

Bra planering är en förutsättning för att minimera kostnader och miljöpåverkan och samtidigt bibehålla en hög djurvälfärd. Att planera denna typ av transportbehov är dock komplext då besluten innehåller en mängd olika faktorer som måste hanteras. Det handlar om slakteriernas produktionsplan, tillgängliga djur av olika typer (KRAV, Eko, etc.), regelverk om hur olika djur kan samlastas och hur länge de får transporteras, om de får uppstallas över natten eller inte, lastbilars olika lastningsmöjligheter m.m. Dessutom finns inte IT-baserade beslutsstöd varför så gott som all planering sker mer eller mindre helt manuellt. Normalt görs en grov planering av slakteriföretaget för att fördela transportuppdrag till åkerier som därefter gör detaljerade ruttplaner för en vecka i taget. 

I skogsbruket finns ett transportbehov som i planeringen till stor del liknar slaktdjurstransporter. Där har man sedan flera år utvecklat och i forskningssyfte testat en modell för optimering av rundvirkestransporter med goda resultat.

I mitt arbete kommer vi i forskargruppen utveckla och testa optimeringsmodeller som kan användas i planeringen av slaktdjurstransporter. I ett projekt tillsammans med HKScan och Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk) bygger vi vidare på kunskaper från optimering av rundvirkestransporter och tillämpar dessa i utvecklingen av nya modeller. De nya modellerna skiljer sig från tidigare i att vi bl.a. måste hantera köproblematik (vid slakteri) och samlastning (hämta djur på flera gårdar i samma rutt) samt lunning, vilket är en metod att höja transporteffektiviteten genom att två lastbilar samverkar vid hämtning av djur men bara en av bilarna kör hela vägen till slakteriet. 

En viktig del i arbetet är att säkerställa den praktiska användbarheten av modellen. Det är ofta stor skillnad mellan att utveckla och testa en modell i forskarmiljö och att utveckla en modell som fungerar i praktiken. Vi lägger därför stor vikt vid praktiska tester och diskussioner med transportledare och transportörer. Dessutom har vi ett stort fokus på att säkerställa hög djurvälfärd. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll