mikny84

Mikael Nyström

Universitetslektor

Lagrad information inom hälso- och sjukvården ska användas! Jag forskar och samverkar med externa organisationer om metoder för att på situationsanpassade sätt kunna hitta, sammanställa, aggregera och kombinera information som ökar dess användbarhet.

Bättre utnyttjande av information inom hälso- och sjukvården

Lagrad information inom hälso- och sjukvården är ofta otillgänglig när den behövs. För att göra informationen tillgänglig och överskådlig i stor skala behövs både forskning och samverkan med externa organisationer för utveckling och testning. 

Att utveckla en sammanhängande informationskedja där både patientinformation och medicinsk kunskap kan hittas, sammanställas, aggregeras och kombineras automatiskt på situationsanpassade sätt ökar informationens tillgänglighet och bättre och mer informerade beslut fattas.

E-hälsa  

E-hälsa kallas det område som kombinerar hälso- och sjukvård med elektronisk informationshantering för att förbättra personers hälsa. Tillämpningarna kan vara allt ifrån idrottares insamling av persondata via mobiltelefoner och löparklockor till sjukvårdens automatiserade stöd för diagnosticering med hjälp av elektroniska patientjournalsystem och kliniska beslutsstödsystem. Gemensamt för alla e-hälsans tillämpningar är att de kan hantera information på ett automatiskt sätt och mervärdet uppstår oftast när information kan delas med andra tillämpningar. Grundbulten inom e-hälsa är därför informationsutbyte och informationsåteranvändning, vilket uppnås med bra metoder för korrekt och tillförlitlig informationshantering. Mitt arbete fokuserar på sådana metoder för att uppnå en välfungerande informationsinfrastruktur.  

Ontologi & Snomed CT  

För att uppnå automatiskt informationshantering krävs att betydelsen av informationen av kan tolkas entydigt av både datorer och människor. En användbar metod är då att använda ontologier för att lagra information. I ontologier definieras begrepp på ett formellt sätt så att datorer och människor kan tolka begreppens betydelse. I vissa fall kan det även räcka med att använda klassifikationer, som oftast har enklare definitioner av klassernas eller begreppens betydelser än vad ontologier har.  

I min forskning fokuserar jag främst på hur ontologier och klassifikationer kan implementeras i olika tillämpningar och hur ontologierna och klassifikationerna kan förbättras för att bättre stödja tillämpningarna. En ontologi som jag arbetar mycket med är Snomed CT. Den ontologin har ett omfattande innehåll anpassat för sjukvården och innehåller även en omfattande terminologi. Jag arbetar även med klassifikationerna International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) och International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 

Informationsmodell & openEHR  

För att sätta in de olika delarna av informationen i ett sammanhang och för att definiera vad som är lämpligt att dokumentera i olika situationer används formellt definierade informationsmodeller. Informationsmodellerna blir då en karta över den lagrade informationen som både datorer och människor kan tolka.  

Även för informationsmodellerna fokuserar jag främst min forskning på hur informationsmodellerna kan implementeras och hur de kan förbättras för att bättre stödja tillämpningarna. Ett område som intresserar mig extra är bindningen mellan å ena sidan ontologi och terminologi å andra sidan informationsmodell. Den standard för informationsmodeller jag arbetat mest med är openEHR där en modells informationsinnehåll på ett standardiserat sätt kan situationsanpassas.  

Sammanställning & beslutsstöd  

Den information som lagrats med hjälp av ontologier, klassifikationer och informationsmodeller använder jag sedan i mitt arbete på olika sätt. Det kan vara för sökning av medicinsk information, sammanställningar av en persons hälsotillstånd, aggregeringar och sammanställningar av hälsoläget i en population eller kombinering av individinformation med medicinsk kunskap för att skapa individanpassat beslutsstöd.  

Samverkan med Socialstyrelsen & IHTSDO  

Hälso- och sjukvården är en verksamhet som omfattar och hanterar komplex information om alla invånare. Metoderna som används för informationshanteringen behöver därför vara möjliga att använda storskaligt. För att veta att en metod är användbar räcker det därför inte med att skapa och använda den i ett forskningslaboratorium. Metoderna behöver i stället baseras på och testas utifrån de förutsättningar som finns i verkligheten. Därför ser jag samverkan med externa organisationer som en förutsättning för min forskning.  

Jag har sedan 2007 arbetat deltid som expertkonsult åt Socialstyrelsen inom deras satsningar på e-hälsa. Förutom att förmedla nytt kunnande från forskningsfronten till Socialstyrelsens projekt har jag även direkt kunnat ta del av och påverka arbetet med e-hälsa på både nationell och internationell nivå.  

International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) är Snomed CT:s ägar- och förvaltningsorganisation och har för närvarande har cirka 30 länder som medlemmar. Jag har suttit i organisationens rådgivande grupper sedan dess start och både förmedlat kunskap från forskning och påverkat organisationens arbete.  

Utbildning &vidareutbildning  

Det råder i både Sverige och världen brist på personer med god kompetens inom e-hälsa. Jag utbildar därför civilingenjörsstudenter i slutet av sina utbildningar i medicinska informationssystem. Jag arbetar även med vidareutbildning av yrkesverksamma inom e-hälsa dels på nationell nivå på uppdrag av Socialstyrelsen och dels på internationell nivå på uppdrag av IHTSDO. 

Publikationslista
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Marjan Alirezaie, Karl Hammar, Eva Blomqvist, Mikael Nyström, Valentina Ivanova (2018) SmartEnv Ontology in E-care@home SSN 2018 - Semantic Sensor Networks Workshop , s. 72-79

Visa/dölj innehåll

Curriculum Vitae

Akademisk utbildning

2010-09-10, Teknologie doktor i medicinsk informatik, Linköpings universitet

2002-06-06, Civilingenjör i datateknik, Linköpings universitet

Konsultuppdrag

2007 –, Expert inom Snomed CT, klassifikation och e-hälsa åt Socialstyrelsen inom deras satsningar på e-hälsa

2013-02 – 2015-11, Lärare och kursutvecklare i “SNOMED CT Implementation Advisors scheme”, “Foundation Course” och “Implementation Course” åt International Health Terminology Standards Development Organisation

Bisyssla

2015 –, Forskare på SICS East Swedish ICT AB i Linköping, som är ett statligt ägt forskningsaktiebolag inom IT och hälsa

Styrelseuppdrag

2007 – 2010, Styrelsemedlem i institutionsstyrelsen vid Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

Expertuppdrag

2015 – 2018, Medlem i “Terminology Release Advisory Group” vid International Health Terminology Standards Development Organisation

2015 – 2016 Medlem i “Tooling User Advisory Group” vid International Health Terminology Standards Development Organisation

2012 – 2015 Medlem i “Implementation & Innovation Committee” vid International Health Terminology Standards Development Organisation

2007 – 2011 Medlem i “Technical Committee” vid International Health Terminology Standards Development Organisation

Certifiering

2013-04, Av International Health Terminology Standards Development Organisation registrerad ”SNOMED CT Implementation Advisor”

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisationstillhörighet
Visa/dölj innehåll