Desinficering av dricksvatten

Min forskning fokuserar på att identifiera nya desinfektionsbiprodukter (DBP) i dricksvatten, att undersöka bildningsmekanismer och bedöma mänskors exponering. I arbetet används ultrahögupplösande masspektrometri, kärnmagnetisk resonans, och fluorescensspektroskopi. Det huvudsakliga syftet är att undvika hälsoproblem orsakade av dricksvatten.

Kommunal dricksvattenförsörjning kräver idag ett desinfektionssteg för att vattenburna sjukdomar. Behovet av desinfektion antas öka i och med att klimatförändringarna leder till högre temperaturer och längre somrar. Högre temperaturer och långa somrar kommer att leda till högre tillväxt av vattenburna patogener, särskilt i tempererade områden som tidigare haft begränsade problem med vattenburna sjukdomar.

Desinfektion utförs vanligen genom klorering. Kloreringen dödar patogener effektivt, men ger också upphov till DBP genom reaktioner med naturligt organiskt material, antropogena föroreningar och bromid eller jodid närvarande i råvattnet. Dessa DBP är ofta carcinogena, mutagena eller genotoxiska. Hittills har nästan 800 DBP identifierats, men dessa 800 föreningar utgör mindre än 50 % av de totala DBP.

Med striktare reglering av halterna av ända DBP har många vattenverk börjat undersöka alternativa desinfektionsmedel som kan minska bildningen av DBP. Dessa förändringar har minskat halterna kända DBP, men samtidigt ökat antalet okända/oreglerade DBPs. Vid traditionell klorering är mer än 50 % av de bildade halogenerade organiska föreningarna okända, men om kloramin eller klordioxid används är 80 % okända.

Epidemiologiska studier visar att de DBP för vilka det finns gränsvärden och som övervakas ger upphov till mindre än hälften av de negativa hälsoeffekterna, vilket visar nödvändigheten att identifiera de okända DBP. På grund av det stora antalet okända föreningar är det nödvändigt att använda ultrahögupplösande instrument [Fouriertransfor-joncyklotronresonans-masspektrometri (FT-ICR-MS), kryogen kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi] för att identifiera okända substanser.

Vi kommer att följa DBP-halterna från-källa-till-kran för att förstå förändringar i DBP profilen under distributionen ut till konsument och välja föreningar som bör ingå i övervakningsprogram. Dessa undersökningar kommer att kompletteras med att utveckla analysmetoder som kan användas rutinmässigt för övervakning av DBP i dricksvattnet.