rogkl59

Roger Klinth

Prorektor, Universitetslektor

Jag är prorektor och rektors ställföreträdare. Uppdraget har i första hand inriktning mot utbildningsfrågor och en viktig drivkraft i mitt arbete är att stimulera till pedagogisk utveckling. Min forskning handlar om familje- och jämställdhetspolitik.

Utvecklar utbildningen och forskar om jämställdhet

Jag har ett strategiskt ansvar för att långsiktigt utveckla kvaliteten, relevansen och attraktiviteten i utbildningen vid Linköpings universitet.

Som forskare belyser jag frågor om föräldra- och genusrelationer inom familje- och jämställdhetspolitiska processer – nationellt såväl som internationellt och historiskt såväl som i nutid. Särskilt har jag riktat uppmärksamhet mot frågor om manlighet och faderskap.

För närvarande handleder jag doktorandprojekt med fokus på mäns vänskapsrelationer och svensk manlighetspolitik. Jag har också undervisat och fungerat som handledare inom en rad olika ämnen och områden, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom ramen för lärarutbildningen har jag undervisat och varit kursansvarig för allmänpedagogiska kurser såväl som ämneskurser inom samhällsvetenskap och humaniora. Jag har också undervisat och handlett uppsatsarbeten inom ämnen som genusvetenskap, tema Barn och historia.

I min doktorsavhandling analyserade jag den politiska reform som innebar att svenska män blev de första männen i världen som fick rätt till betald ledighet för vård av sina små barn. I olika artiklar har jag belyst politiska partiers eller enskilda politikers engagemang i pappaledighetsfrågor, opinionsbildningsinsatser för ökad pappaledighet, debatten om kvotering av föräldraledigheten med mera. Under 2006-2007 var jag gästforskare vid University of South Australia och var där involverad i ett forskningsprojekt som jämförde svensk och australiensisk familje- och jämställdhetspolitik.

Uppdrag och forskning

Uppdrag och forskning

Expertuppdrag

Kopplingen mellan mitt arbete och det omgivande samhället är viktig, och jag ger regelbundet föreläsningar om min forskning för myndigheter och intresseorganisationer.

Jag har också vid upprepade tillfällen haft expertuppdrag i statliga utredningar, arbetsgrupper och utvecklingsarbeten och står gärna till förfogande för kontakter med media.

Forskning

Min forskning handlar om politiken kring familjer och jämställdhet. Jag har särskilt fokuserat på frågor om manlighet och faderskap och specifikt pappaledighet, både i Sverige och internationellt. 

Forskningen har också berört enskilda mäns eller grupper av mäns sätt att förhålla sig till jämställdhets- och pappaledighetsfrågor. Till exempel har en grupp män som använt lång föräldraledighet intervjuats om skälen bakom detta beslut.

Uppdrag och nätverk

Jag har ett strategiskt ansvar för att långsiktigt utveckla kvaliteten, relevansen och attraktiviteten i utbildningen vid Linköpings universitet. Starkt fokus ligger på pedagogisk utveckling inom ramen för satsningen Det pedagogiska språnget. Prorektorsuppdraget innebär att vara rektors ställföreträdare. I uppdraget ingår också att vara ordförande i biblioteksstyrelsen samt i det pedagogiska centret Didacticum.

Jag är medlem i styrgruppen för Swedish Network for Family och Kinship Studies, ett nätverk som samlar cirka 100 forskare vid svenska universitet och högskolor.

Publikationer i urval

Prorektors sekreterare

Forskning

Universitetsledningen