Analys av komplexa samhällsvetenskapliga sekvensdata

Min forskning vid IAS fokuserar på att tillämpa och utveckla metoder för analys av samhällsvetenskapliga sekvensdata, särskilt applicerat på longitudinella registerdata om segregering. Mitt metodarbete handlar om att kombinera sekvensanalys och probabilistisk modellering för komplexa samhällsvetenskapliga sekvensdata. Jag är också involverad i studier om individers bostadskarriärer och grannskapssegregation samt livshistorier för politiska kandidater.

Nuvarande forskning

Mitt metodarbete fokuserar på att kombinera sekvensanalys och probabilistisk modellering och utveckla metoder för att simulera komplexa samhällsvetenskapliga sekvensdata t.ex. med avseende på bostad, sysselsättning, och familjeliv, som studeras parallellt i syfte att undersöka effekter av interventioner på individernas livsförlopp.

Förutom det metodologiska arbetet samarbetar jag med Juta Kawalerowicz för att analysera politiska kandidaters livshistorier och med Benjamin Jarvis för att analysera bostadskarriärer och grannskapssegregation.

Tidigare forskning

Jag färdigställde min avhandling i statistik vid Jyväskylä universitet i Finland 2016. I min avhandling jämförde jag olika statistiska metoder - sekvensanalys, event history-analys och dolda Markov-modeller - för analys av komplexa livsförloppsdata. Dessa metoder beskrevs och testades med empiriska analyser, till exempel för att studera vilka kombinationer av familje- och karriärförlopp som är typiska respektive atypiska; för att undersöka samband mellan individers barndomsegenskaper och deras framtida partnerskapsmönster; samt för att komprimera information över olika livsdomäner till mer allmänna livsförlopp.

Förutom avhandlingen resulterade min forskarutbildning i ett R-paket som heter seqHMM. Det är en öppen programvara för analys och visualisering av kategoriska sekvensdata kombinerat med dolda Markov-modeller.

Efter min disputation arbetade jag som postdoktor i gruppen Multigenerational Demography vid Sociologiska institutionen vid Oxford University som arbetar med multigenerationell överföring av utbildning. Min forskning var inriktad på betydelsen som händelser i barndomen har för multigenerationell överföring av utbildning.

Senaste publikationer

2018

Mervi Eerola, Satu Helske

Analysis of Life History Calendar Data

Ingår i Wiley StatsRef: Statistics Reference Online

Kapitel i bok, del av antologi

Satu Helske, Jouni Helske, Mervi Eerola

Combining Sequence Analysis and Hidden Markov Models in the Analysis of Complex Life Sequence Data

Ingår i Sequence Analysis and Related Approaches

Kapitel i bok, del av antologi

2016

Mervi Eerola, Satu Helske

Statistical analysis of life history calendar data

Ingår i Statistical Methods in Medical Research

Artikel i tidskrift

Satu Helske, Jouni Helske, Mervi Eerola

Analysing Complex Life Sequence Data with Hidden Markov Modelling

Ingår i Proceedings of the International Con-ference on Sequence Analysis and Related Methods, Lausanne, June 8-10,2016, pp 209-240

Konferensbidrag

2015

Satu Helske, Fiona Steele, Katja Kokko, Eija Räikkönen, Mervi Eerola

Partnership formation and dissolution over the life course: applying sequence analysis and event history analysis in the study of recurrent events

Ingår i Longitudinal and life course studies

Artikel i tidskrift

Mer om IAS