De smartaste systemen byggs i samverkan

Som doktorand i energisystem berör min forskning samhällets storskaliga energisystem, på stads- eller regionalnivå.

Det är i samverkan mellan energibolag och slutanvändare som de effektiva energisystemen kan skapas. Genom ett systemperspektiv mellan tillförsel- och användarsidan inom energisystemet kan min forskning bidra med en pusselbit till framtidens energisystem, med ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan som resultat.

Aldrig förr har vi haft den möjlighet vi har nu! Att ställa om vårt energisystem till ett mer klimatvänligt med hjälp av ny teknik och förnybara lösningar innebär såväl möjligheter som utmaningar. Med mer intermittenta energislag, så som sol och vind, och mer varierande elpriser ställs nya krav på framtidens energisystem. Idag har också användarsidan i energisystemet, som exempelvis fastighetsbolag, fler valmöjligheter med både småskaliga och storskaliga lösningar vilket även det ger nya förutsättningar när framtidens energisystem utformas. Då den nya tekniken inom intermittenta energislag introducerar fler aktörer på energimarknaden, än som förr energibolagen, skiftar balansen. För att uppnå ett framtida förnyelsebart och balanserat energisystem krävs samverkan för att finna de smartaste lösningarna, var små- respektive storskaliga lösningar passar bäst - Dessa funderingar och möjligheter driver mig.

För mig är det viktigt att forskningen når ut där den ska göra nytta, hos företag och övriga samhället. Min forskning bedrivs främst inom projektet ”Hållbar Region”, som verkar nära näringslivet där projektgruppen består av representanter för energibolag och fastighetsbolag. Tillsammans undersöker vi och analyserar möjligheterna med nya affärsmodeller och idéer som leder till och påskyndar utvecklingen av en resurseffektiv och hållbar region. Målet är reducerade systemkostnader och minskad klimatpåverkan med lägre primärenergianvändning, alltså lägre användning av de bränslen som tillförs energisystemet. Det möjliggörs genom effektiv omvandling och användning av de sekundära energibärarna, som el och värme.

Jag samarbetar även med andra doktorander. Tommy Rosén har kunskap om optimering kring driften av kraftvärmeverk och fjärrvärmenät. Lina La Fleur kompletterar min forskning med kunskap kring energieffektivisering vid renovering av fastigheter.

Undervisning

I min roll ingår även pedagogiska inslag i form av föreläsningar, seminarier samt handledning av projektarbeten och examensarbeten. Jag undervisar på Avdelningen för energisystem, samt Avdelningen för maskinkonstruktion där kurserna berör CAD och ritteknik. Jag undervisar främst för programmen Energi, Miljö och Management, Maskinteknik och Industriell ekonomi

CV

Civilingenjör inom Maskinteknik med masterinriktning Energi och Miljö, 2014

Publikationer

2022

2021

2019

Forskning

Handledare

Nyheter

Kollegor

Organisation

Vill du veta mer om forskarutbildningen?