Vuxenpedagogik, folkbildning och yrkesdidaktik

Jag ingår i forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning samt Yrkesdidaktik och mitt forskningsintresse är idag främst inriktat på yrkesdidaktik. Det är ett område som berör didaktiska frågor om lärande i såväl arbetsliv som skola. 

Mitt intresse är särskilt yrkesutbildning, undervisning och lärande i skolmiljön. Idag studerar jag yrkeslärares kompetensutveckling inom sitt undervisningsämne, det vill säga det yrkesämne som hör till deras tidigare arbete ute i arbetslivet. 

Jag är också intresserad av handledning och lärande - hur man kan stötta ungdomars och vuxnas lärande inom utbildning, arbetsliv och folkbildning. Tidigare har jag har även studerat lärande inom fackföreningsrörelsen, handledning för professionell utveckling inom trainee-program, vägen fram till att bli vuxenlärare respektive yrkeslärare. Jag var engagerad i införandet av lärarprogrammet för blivande yrkeslärare som startade 2011 och  har undervisat på detta program, och även på folkhögskollärarprogrammet.

Yrkesdidaktiskt fokus 

Vid min avdelning bedrivs forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Det finns ett speciellt intresse riktat mot yrkesutbildning för vuxna, men vi bedriver även forskning som behandlar yrkesutbildning för ungdomar.  Forskningsmiljön har expanderat och är nu bland de större inom området sett ur ett nationellt perspektiv. 

Sedan några år tillbaka har mitt intresse inom undervisning och forskning riktats mot yrkesutbildning och yrkeslärares utveckling och lärande. Yrkesutbildning har sina egna didaktiska frågor kring organisering, genomförande och uppföljning av undervisning. Inom ramen för det nya yrkeslärarprogrammet har jag och mina lärarkollegor formulerat vår syn på olika aspekter av yrkesdidaktik både inom utbildningsprogrammet och i en lärobok, Lära till yrkeslärare.

Inom yrkesutbildning undervisas i yrkesämnen, men också i andra ämnen som ska inriktas mot respektive yrkesprogram. Detta innebär att samverkan mellan olika ämneslärare är angeläget. Jag ingår i styrgruppen för Forum för ämnesdidaktik som företrädare för det yrkesdidaktiska området. Vidare har jag initierat ett forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning. Forskningen om yrkesutbildning och yrkesdidaktik är tvärvetenskaplig och därför vänder sig forskarseminariet till lärare/forskare inom olika discipliner. Seminariet har aktiva deltagare främst från Linköpings universitet, men också forskare från andra lärosäten. I forskarseminariet medverkar inbjudna gäster såväl nationella som internationella forskare. 

Forskningsprojekt

Yrkeslärares kunnande

I ett pågående forskningsprojekt sätter jag och Per Andersson särskilt fokus på hur yrkeslärare hanterar den utmaning som ligger i att behålla och vidareutveckla det yrkeskunnande som utgör innehållet i deras undervisningsämnen. Yrkeslärare är en lärarkategori som kan sägas ha en ”dubbel identitet” eller professioner. Lärarna har sin bakgrund i ett yrke som de har arbetat med praktiskt och utvecklat ett kunnande i, och de har sedan gått vidare till att bli yrkeslärare och utbilda nya generationer i detta yrke. Utmaningen för yrkeslärarna blir då att utveckla sin professionalitet som lärare, samtidigt som de behöver behålla och utveckla yrkeskunnandet i ”grundyrket”, eftersom det är där de ämneskunskaper finns som de ska undervisa i och om. Projektet pågår 2014-2016 och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Yrkeslärares lärandebanor

Tidigare har jag och Andrea Fejes genomfört en forskningsstudie vars syfte var att utveckla kunskap om yrkeslärares lärandebanor och utveckling av yrkesläraridentitet. Studien bygger på intervjuer med yrkeslärare som har analyserats med stöd av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Av studien framgår att yrkeslärares deltagande i och rörelser mellan olika praktiker, dvs yrkesutbildning, lärarutbildning och arbete inom tidigare yrkesområde, har betydelse för identiteten som yrkeslärare. Vår forskning väckte bland annat frågor om yrkeslärares förutsättningar för att behålla och vidareutveckla kunskaperna inom sitt yrkesämne. Studien ligger därmed delvis till grund för det ovan nämnda forskningsprojektet inom avdelningen om yrkeslärarares kunnande och kompetensutveckling.
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2019

Undervisning Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer och nätverk

Forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning 
Forskningsmiljön Yrkesdidaktik.
Forskarseminariet för Yrkesdidaktik och yrkesutbildning
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap.
 

CV

Docent i pedagogik 2014
Filosofie doktorsexamen 2008
Licentiatexamen i pedagogik 2003
Folkhögskollärarexamen 1995
Ekonomexamen 1983
Filosofie kandidatexamen (informationsbehandling/företagsekonomi) 1975
 

Handledning

Bihandledare för doktorand Eleonor Bredlöv
 

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll