Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och specialpedagog med fördjupade kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi/språkstörning. Jag har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med fokus på läs- och skrivutveckling som lärare och specialpedagog inom olika skolformer men också som övergripande specialpedagog på huvudmannanivå för Linköpings gymnasieskolor. Mitt intresse för läs- och skrivsvårigheter gör att jag både föreläser och handleder i frågor som rör framförallt skrivutveckling och specialpedagogik. En kurs jag är delaktig i är till exempel "Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter" som ges som distanskurs.

Publikationer

Örtenberg, U. (2020) Tid för skrivutveckling vid läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur

Relaterat innehåll

Organisation