Think globally - act locally

”Think globally – act locally” är ett vanligt förekommande uttryck när hållbar utveckling diskuteras, men hur fungerar det egentligen? Min forskning dyker djupare ner i hur kommuner arbetar med de Globala målen för hållbar utveckling och hur arbetet kan samordnas på en regional nivå.

Min forskning: Globala mål blir lokala

I min forskning vill jag samla erfarenheter, hinder och möjligheter från arbetet med implementering av de globala målen med fokus på offentlig verksamhet och mer specifikt kommuner och regional samordning. Med utgångspunkt i management, governance och strategisk styrning är ambitionen att forskningen ska bidra med kunskap som leder till verkningsfulla processer på lokal och regional nivå. Samtidigt vill jag bidra med kunskap på nationell nivå om vilket stöd lokala och regionala aktörer kan behöva för att kunna agera i enlighet med de Globala målen.    

Forskningen består i dagsläget av projektet LETS. LETS är finansierat av FORMAS och omfattar en förstudie, pilotstudie samt djupstudie i utvalda kommuner och regioner. Våra förhoppningar är att i nästa steg sätta resultaten i studien i ett globalt ljus genom en jämförande internationell studie.

Varför behövs forskningen?

Agenda 2030 och de Globala målen antogs av FN:s medlemsländer år 2015 med mottot ”Leave no one behind”. Målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Jämfört med tidigare initiativ visar de Globala målen på ett bredare och mer inkluderande förhållningssätt. De öppnar därför upp för nya sätt att arbeta med hållbar utveckling där olika nivåer, sektorer och aktörer involveras och behandlar alla dimensioner av Hållbar utveckling.

Det är upp till FN:s medlemsländer själva att besluta om hur Agenda 2030 och de Globala målen implementeras på nationell nivå. I juni 2018 antogs Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 som syftar till att stärka genomförandet av agendan där regionernas och kommunernas viktiga roll understryks. Det är på denna nivå som många nationella mål blir till handling och närhet till civilsamhälle och näringsliv finns. Regioner och kommuner ansvarar även för många samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola, kollektivtrafik och planering.

Eftersom Sverige har en decentraliserad samhällsmodell och lokalt självstyre är det upp till regionerna och kommunerna - om och hur de Globala målen översätts och samordnas med andra aktörer. Samtidigt ger det möjlighet till lokal och regional anpassning av målen. Regioner och kommuner har lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling och idag finns ett pågående arbete kopplat mer specifikt till de Globala målen, även om de kommit olika långt i arbetet. 

Kortfattat CV Visa/dölj innehåll

  • Miljöstrateg, Sjöbo kommun
  • Filmlinjen, Skurups folkhögskola
  • Miljöstrateg, Söderåsens miljöförbund
  • Grafisk design, Berghs school of communication
  • Naturvetenskaplig masterexamen i strategiskt miljöarbete, Lunds universitet
    o Masteruppsats: Utformning av lokala miljömålsprogram
    o Kandidatuppsats: Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll