Det här forskningsfältet handlar om hur historieskrivning konstrueras idag av offentliga aktörer inom kulturarvsfältet och vilka effekter detta får. Centralt är hur historia skapas i dagens kulturarvsfält och vilka inneslutnings- och uteslutningsmekanismer detta sätter igång. Området kombinerar framför allt perspektiv från Intersektionella genusstudier och Kritiska kulturarvsstudier.

Forskningsfältet

Forskningsfältet ifrågasätter de ofta auktoritära konstruktioner av historia som sker i kulturarvssektorn, som t ex museer och andra kulturarvsinstitutioner bygger upp. Hår undersöks hur historia skapas och används. Frågor ställs om vilka berättelser om förr i tiden som lyfts fram med hjälp av vårt materiella kulturarv. Kort handlar det om vems historia berättas och vems exkluderas. Området har även en emancipatorisk potential där möjligheter att skapa alternativa berättelser prövas. Syftet är att dekonstruera de stereotypa institutionaliserade normer som framförs av den officiella historieskrivningen genom de officiella kulturarvsaktörerna inom musei- och kulturmiljösektorn.

Det här forskningsfältet kombinerar perspektiv från framför allt Intersektionella genusstudier med Kritiska kulturarvsstudier, men har även andra teoretiska ansatser. Till exempel från det postkonstruktionistiska området, för att lyfta frågor om materialitet och socialitet. Här söker frågor svar om hur dessa materiella-diskursiva fenomenen – de faktiska museiföremålen och de betydelser de tillskrivs implicit eller explicit – är konstruerade och kan analyseras och förstås, utifrån ett intersektionellt genusperspektiv. I kombination med begrepp från cultural studies fältet, som ”utställningens poetik och politik” och begrepp från kritiska kulturarvsstudier som ”authorized heritage discourse”, AHD. Men även potentiella strategier för förändring undersöks också, genom att undersöka potentialen för och experimentera med alternativa historiekonstruktioner, med fokus på bland annat Donna Haraways begrepp ”elsewhere”, för att skapa nya kollektiva kulturellt imaginära bilder av det förflutna.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Intersektionella kritiska kulturarvsstudier

Historien är aldrig harmlöst neutral. Hur historien används idag, hur den skapas och vad den gör med människor och samhällen är viktiga frågor att ställa. Särskilt samtida officiella kulturarvsinstitutioner är nyckelaktörer när det gäller att skapa allmänna berättelser om det förflutna. En viktig del av detta växande akademiska forskningsområde Intersektionella kritiska kulturarvsstudier är att undersöka drivkrafterna bakom dessa processer, vems historia som lyfts fram och vems som exkluderas, och hur ett mer inkluderande och diversifierande sätt att använda kulturarv kan ske som berättar alternativa historier om ”förr i tiden”. Utgångspunkten är ett undersökande av hur kulturarvsinstitutioner skapar och använder historien idag, utifrån ett intersektionellt och kritiskt kulturarvsperspektiv, kombinerat med ett sökande efter nya förståelser av det förflutna.   Ett syfte med detta forskningsfält är att dekonstruera de institutionaliserade normer som finns inbäddade i den officiella historiografin som förs fram av de offentliga kulturarvsinstitutioner – som historiska, kulturhistoriska museer såväl som historiska platser och byggnader.

Genus och Kultur

Det här forskningsfältet undersöker olika former av kultur i vid bemärkelse. Genus och kultur undersöker kulturella representationer, hur könsidentiteter och –relationer formas och uttrycks symboliskt.

Kulturella uttryck har blivit allt viktigare för att skapa identiteter för individer och grupper, för att iscensätta sociala likheter och skillnader, gemenskaper och konflikter. Det här är uttryck som varierar över tid, rum och social miljö. Inom inriktningen Genus och kultur studeras kulturella representationer av kön och hur könsidentiteter och könsrelationer uttrycks symboliskt. Forskningen omfattar såväl textorienterade studier av verk, former, stilar och genrer som kontextorienterade analyser av praktiker, institutioner och maktrelationer. Feministiska samtidsorienterade kulturanalyser, eller Feminist Cultural Studies, är ett samlande namn på forskningsarbetet.

I mediaVisa/dölj innehåll

Poddar

I de exklusiva möbelbutikerna, i de lyxigaste inredningarna och de dyraste takvåningarna. Barcelona-fåtöljen med tillhörande dagbädd och bord. Och alla vet vi vem formgivaren är - Ludwig Mies van der Rohe. Men någonstans i skuggorna finns en person vars namn idag är okänt för de flesta - Lilly Reich. Utan henne hade knappast några av de fantastiska möblerna vi idag förknippar med Mies kommit till. I veckans avsnitt av DesignPodden pratar vi om Lilly Reich, och ställer oss samtidigt frågan varför vi låter henne förbli en skuggfigur i designhistorien? I avsnittet medverkar Wera Grahn, universitetslektor vid Linköpings Universitet.

Lyssna på Designpodden från 2019-12-12: En skugga - varför låter vi Lilly Reich förbi en skuggfigur

Artiklar

Museer kvinnosyn granskas, Forskning & Framsteg, 2007-03-01

Mannen har makten i svenska kultur, Svenska Dagbladet, 2003-06-05

CVVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll