Hur kan mobbning förstås och hur kan vuxna hjälpa den som blir mobbad?

Om vuxna ska stoppa mobbning så behöver de ha kännedom om mobbningens existens – samtidigt är många föräldrar osäkra på ifall deras barn har blivit mobbat. Många barn och unga som blir mobbade berättar inte om det för någon, och även om det många gånger blir bättre när de berättar så leder det inte alltid till hjälp.

Mitt forskningsområde är mobbning bland barn och unga. I synnerhet är jag intresserad av frågor som handlar om barn och unga som blivit mobbade och deras psykiska hälsa, fritid och sociala relationer. Min forskning handlar också om unga personers egna upplevelser av att ha blivit mobbade, hur vuxna agerat i samband med mobbning och hur de resonerar kring att berätta -eller inte berätta om det för någon.

Under 2018-2020 genomför jag projektet ”Att tala om mobbning och vuxnas agerande – en studie om gymnasieungdomars perspektiv på mobbning under högstadietiden”. Studien tar sin utgångspunkt i problemet med att mobbning många gånger är dolt för vuxna. Det övergripande syftet med studien är därför att undersöka under vilka förutsättningar elever upplever att de kan prata med vuxna om mobbning på ett sätt som leder till hjälp. Läs mer om projektet på www.levamedmobbning.se.

Nätverk och formella uppdrag

  • Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC)
  • Friends nationella nätverk för mobbningsforskare

Publikationer

2022

Forskning

Organisation