35 miljoner till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet Forte har beviljat forskningsmedel till sex olika forskningsprojekt och -program vid LiU. Ett forskningsprogram om att ta mobiltelefoner till hjälp för att förändra levnadsvanor får mest pengar.

close-up hand using phone in night time on streetForskare undersöker mobilbaserade livsstilsinterventioner. Foto: Blackzheep

Marie Löf, professor vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, har beviljats nästan 15 miljoner kronor i programbidrag inom en gemensam satsning av Forte och Vetenskapsrådet inom vårdforskning, där finansiärerna går in med lika delar. Forskningsprogrammet ”mHealth Multiple Lifestyle Behaviours” är ett samarbete med Ulrika Müsseners forskargrupp vid samma institution. Forskarna arbetar med livsstilsinterventioner via mobiltelefoner inom hälso- och sjukvården. Marie Löf forskar inom kost och fysisk aktivitet, bland annat genom att utveckla mobilappar som kan bidra till goda levnadsvanor och som riktar sig mot gravida och småbarnsföräldrar. Ulrika Müsseners grupp är framförallt inriktad på SMS-baserade interventioner för att främja rökstopp och minskad alkoholkonsumtion hos unga vuxna och inför operation.Marie Löf, professor vid Linköpings universitet.Marie Löf. Foto: Adam Löf – Vi är jätteglada och tacksamma över att vi får den här möjligheten. Båda våra forskargrupper har arbetat i fältet livsstilsinterventioner via mobiltelefon under många år, så inom det här forskningsprogrammet kan vi dra nytta av allt som vi har gjort tidigare och få en spännande bredd i programmet. Interventionerna kan användas inom mödra- och barnhälsovården, studenthälsa och en del kliniska patientgrupper, säger Marie Löf.

Anders Neergaard har beviljats nästan 4,9 miljoner kronor till projektet ”Identitetskonflikter och splittrade solidariteter: vithet och klass i tre manligt dominerade fackföreningar i Sverige”. Han är professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO.

Solmaz Filiz Karabag, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, har fått nästan 4 miljoner kronor till projektet ”Konkurrens, kollegialitet och vetenskapliga värden: En studie av normer, arbetssätt och etisk infrastruktur på svenska universitet”.

Anna Strömberg, professor vid IMH har beviljats nästan 4 miljoner för forskning om effekter av teleyoga på fysisk funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet, psykiskt välbefinnande, biomarkörer, sömn och kognition hos äldre personer med långvarig sjukdom.

Anna Lundberg, professor vid ISV, har beviljats 3,8 miljoner kronor till projektet ”Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten. Om förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa och fattiga EU-medborgare i tre svenska kommuner (ARPIS)”.

Thomas Davidson, universitetslektor vid IMH, har fått 3,6 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Hur kan tandhälsan bli mer jämlik? – Kostnadseffektiviteten av kariespreventiva insatser”.


Senaste nytt från LiU