29 november 2018

Störningsfri stad, EU-projekt om förbättrad styrning av urbana byggarbetsplatser, Fossilfri bygglogistik och Effekter av bygglogistiklösningar är några av de forskningsprojekt som från hösten 2018 engagerar LiU:s logistikforskare.

Staden som ständig byggarbetsplats Staden som ständig byggarbetsplats Westersoe

Intresset för LiU:s spjutspetsforskning inom bygglogistik växer och forskargruppen har under hösten beviljats medel för fyra lite större forskningsprojekt inom området.

– Vi har befäst vår ställning och inom fokusområdet bygglogistik i städer har vi nu en stor bredd med forskning såväl på den övergripande processnivån som kring detaljerat beslutsstöd, säger Anna Fredriksson, forskare i bygglogistik, campus Norrköping.

– Målet är att kunna växa som grupp eftersom detta är ett område där det finns ett stort behov av forskning. Bakgrunden är den starka samhällsutvecklingen med ständigt pågående byggprojekt, främst i stadsmiljö. Samtidigt som kapacitetsbehovet i stadens infrastruktur ökar begränsas tillgängligheten under byggtiden, säger hon.

Störningsfri stad

Anna Fredriksson är själv projektledare i ett av de större projekten, Vinnova-finansierade Störningsfri stad. Projektet stammar ur en idé som kommit fram via LiU Holdings satsning på Society Quest.

I forskningsprojektet Störningsfri stad ska nu ett antal aktörer gemensamt arbeta fram ett Byggfridssystem, ett visuellt och interaktivt planeringsverktyg för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna se hur olika scenarier påverkar trafiken, de boende och de verksamheter som pågår i staden. – Det system vi ska utveckla i projektet ska kombinera 3D modeller av staden med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och med realtidsdata från trafiken. Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare. Det kommer att öka framkomligheten i staden, förbättra för dem som arbetar i byggprojekten och göra staden attraktiv att leva och verka i även under byggtiden, säger Anna Fredriksson.

Deltar i projektet gör, förutom forskare vid Linköpings universitet, även RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, Fastighets AB LE Lundberg, Sankt Kors Fastigheter, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier och Logistikkluster Östergötland.

Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner kronor varav 4,9 miljoner kronor från Vinnova. Deltagande parter står för insatser motsvarande ytterligare 2,4 miljoner kronor.

JPI Urban Europe

MIMIC, Minimizing impact of construction material flows in cities, är ett EU-projekt som koordineras från Closer, en nationell arena för ökad transporteffektivitet vid Lindholmen.
Projektet ska ta fram en plattform för beslutsstöd och fokuserar på hur en smart användning av bygglogistik kan bidra till att minska utsläpp, olyckor, buller och trängsel när Europas storstäder byggs om, moderniseras och förtätas.

Anna Fredriksson leder ett av delprojekten och av programmets budget på 1,27 miljoner euro ligger cirka 1,5 miljon kronor på LiU. Finansieringen kommer från programmet JPI Urban Europe via Vinnova. Svenska deltagare, förutom LiU och Closer, är Chalmers tekniska högskola, Älvstranden Utveckling, Stockholm Stad, Sollentuna kommun, Trafikverket, Ahlsell, Skanska och FM Bygningsdrift.

Fossilfria transporter

Fossilfri bygglogistik är en del av Trafikverkets Triple F satsning. (Fossil Free Freight). Projektledare är Mats Abrahamsson, professor i logistik, och projektet drivs i ett samarbete mellan forskare inom logistik på Campus Valla, forskare i bygglogistik på Campus Norrköping samt Logistikkluster Östergötland.

Projektet ska kartlägga vilket samlat transportbehov som planerade byggen leder till i olika faser av en byggprocess. Med det som grund kan olika metoder för omställning till fossilfrihet skapas och testas som vägledning för omställningen till fossilfria byggtransporter. Modeller som sedan kan testas praktiskt i form av pilotprojekt. Projektet är en förstudie som Trafikverket finansierar med 660 000 kronor och som förhoppningsvis ska leda till ett större forskningsprojekt inom fossilfri bygglogistik.

Effekter av bygglogistik

I ett fjärde projekt som delvis också är kopplat till MIMIC ska Mats Janné, doktorand, ta reda på effekterna av bygglogistiklösningar i stadsnära byggprojekt. Projektet leds av Martin Rudberg, professor i bygglogistik.

Mer specifikt kommer projektet att fokusera på vilka olika typer av bygglogistiklösningar som används, hur de påverkar produktivitet och hållbarhet på byggarbetsplatserna, hur man med lämpliga mätetal kan följa upp effekterna, samt hur organisationen bör utformas för att projektet ska kunna dra nytta av bygglogistikens lösningar. Projektet är treårigt och finansieras av byggbranschens organisation för forskning och utveckling SBUF med 1,8 miljoner kronor.

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.