Oredlighet – eller ej?

Har en doktorand vid Tema Genus gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet eller inte? En expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden ska nu yttra sig i frågan.

Datorbord

Victoria Kawesa, doktorand vid Tema Genus, fälldes hösten 2017 i Stockholms tingsrätt för brott mot upphovsrättslagen. Orsaken var att hon vid en genuskonferens 2016 hade visat en powerpoint-presentation där hon utan tillstånd och utan källhänvisning använde en annan persons material.

 

Enligt tingsrättens dom finns det inget som tyder på att Kawesa agerat med uppsåt, även om det varit grovt oaktsamt. Något som hon själv håller med om och bett om ursäkt för.
Universiteten har skyldighet att utreda om misstänkt vetenskaplig oredlighet föreligger när de får kännedom om tveksamma fall. Vid LiU har därför Filosofiska fakultetens beredningsgrupp för ärenden om vetenskaplig oredlighet sammanträtt för att utreda fallet. 
Gruppen kom i höstas fram till att Kawesas hantering är att betrakta som vetenskaplig oredlighet i form av plagiat och lämnade ärendet vidare till fakultetsstyrelsen för beslut. Vid fakultetsstyrelsens möte i december fattades dock inget beslut i frågan om oredlighet. Istället beslutade fakultetsstyrelsen att skicka ärendet vidare till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN), en nationell instans knuten till Vetenskapsrådet. 


Expertgruppen ombeds nu yttra sig i frågan om oredlighet eller ej, och först därefter kommer fakultetsstyrelsen att fatta beslut i frågan.

 

Senaste nytt från LiU