32 miljoner till forskning inom medicin och hälsa

Sju forskare vid Linköpings universitet får totalt 32 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för forskning inom medicin och hälsa.

Pipett som droppar ner i provrör

Sara Liin, biträdande universitetslektor i neurobiologi, och Marie Larsson, professor i molekylär virologi, får störst bidrag. 

Genetiska förändringar i hjärtprotein

Sara Liin får 6 000 000 kronor i etableringsbidrag för projektet "Molekylära strategier för utveckling av skräddarsydda behandlingar för ärftliga hjärtarytmier".

– Projektet handlar om att dyka ner på molekylär nivå för att förstå hur ärftliga genetiska förändringar i hjärtats proteiner orsakar sjukdom och hur vi kan hjälpa defekta proteiner att fungera bättre med hjälp av nya läkemedelssubstanser, säger Sara Liin och fortsätter: 

– I dag används gemensamma behandlingsstrategier för många ärftliga hjärtsjukdomar, oberoende dess orsak. Vi är i stället övertygade om att en stor grupp patienter skulle vara bättre hjälpta av skräddarsydda behandlingar, där läkemedelsbehandling väljs baserat på vilken typ av ärftlig förändring som orsakat hjärtsjukdom. Vår ambition är att identifiera och förfina just sådana lyckade kombinationer.

HIV-forskning

Marie Larsson får 6 280 000 kronor till projektet "Komplementreglering av initieringen av adaptiva och nedärvda immunförsvaret emot HIV – en strategi för initiering av HIV-infektion i slemhinna och immunceller?"

– I projektet vill vi undersöka primär HIV-infektion av slemhinnor och immuncellerna så som dendritiska celler och T-celler. Till detta använder vi virus som är klädda med kroppsegna substanser så som komplement proteiner, det vill säga opsoniserade virus. Dessutom ska vi undersöka orsaken till HIV:s negativa påverkan på T-celler och dendritiska celler och hur de negativa effekterna kan blockeras så immuncellernas funktion återställs, säger Marie Larsson. 

Kunskapen som erhålls från hennes forskningsprojekt kan leda till utveckling av läkemedel och/eller behandlingar som kan hindra HIV-infektion och/eller återställa immuncellernas funktion i redan infekterade individer så att personens immunförsvar kan kontrollera infektionen. 

– Dessutom ger denna forskning ny kunskap om dendritiska cellers och T-cellers biologi och funktion som kan användas i andra forskningsfält.

Fler ämnesområden

Det var dock inte bara inom Medicin och hälsa som Medfak-forskare fick bidragsbeslut. Inom ämnet Naturvetenskap och teknik fick medfak-forskarna Petter Dyverfeldt och Stefan Thor projektbidrag på 3,8 respektive 2,4 miljoner kronor medan Madeleine Abrandt Dahlgren fick 5,9 miljoner kronor inom Utbildningsvetenskap.

 

Projekt vid LiU som fick bidrag

Allan Abbott

Projektbidrag – "Implementering av ett bäst praxis vårdprogram för ländryggbesvär i primärvården (BättreRygg). En stepped-wedge randomiserad kluster innan-och-efter studie" 3 450 000 kronor

Per Aspenberg

Projektbidrag – "Immunsystemets inverkan på ortopediska läkningsprocesser"
4 800 000 kronor

Johan Dabrosin Söderholm

Projektbidrag – "Tarmbarriärens roll i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom"
4 800 000 kronor

Marie Larsson

Projektbidrag – "Komplementreglering av initieringen av adaptiva och nedärvda immunförsvaret emot HIV - en strategi för initiering av HIV-infektion i slemhinna och immunceller?"
6 280 000 kronor

Sara Liin

Etableringsbidrag – "Molekylära strategier för utveckling av skräddarsydda behandlingar för ärftliga hjärtarytmier"
6 000 000 kronor

Tomas Lindahl

Projektbidrag – "En ny mekanism för reglering av trombocyternas aktivering - desentisering modererad av aktivatorers koncetrationsgradienter"
2 400 000 kronor

Tomas Lindahl

Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) – "Modellsystem för blodproppar med nya kvantifieringsmetoder för att ersätta trombosmodeller i djur" 2 400 000 kronor

 

Lennart Svensson 

Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) – "Ersättning av djurmodell med humana stamcells enteroider för human virusodling och karakterisering"
2 400 000 kronor 

Senaste nytt från LiU