Inget brott, men rutiner behöver skärpas

Något brott har inte kunnat visas och någon polisanmälan bör inte heller göras. Däremot behöver ledarskapet och de administrativa rutinerna skärpas för att undvika liknande händelser i framtiden. Den slutsatsen drar en internutredning om misstänkta oegentligheter riktade mot en tidigare anställd medarbetare vid Linköpings universitet

I december 2017 riktade en internationell bloggare anklagelser om bedrägeri och fusk mot den tidigare medarbetaren. Två separata utredningar startades – en rörande vetenskaplig oredlighet och en rörande anklagelserna om oegentligheter. Den senare utredningen har nu slutfört sitt uppdrag och lämnat över sin rapport.

Utredningen har undersökt de olika anklagelser som har framförts. Det handlar i korthet om att forskaren utgett sig för att vara anställd vid Linköpings universitetet, fastän han inte varit det efter 2015. Han har även utgett sig för att vara professor vid universitetet fastän han inte är eller har varit det. Han anklagas också för att ha arrangerat konferenser genom sitt eget företag där konferenserna ser ut att vara arrangerade av Linköpings universitet, vilket inte varit fallet.

Utredningen visar att den utpekade forskaren även efter 2015 haft ett nära samarbete med berörd institution, bland annat genom att vara medsökande i ett stort projekt som tilldelats anslag från Vetenskapsrådet. Utredningsgruppen konstaterar att även om felaktigheter begåtts, så har det inte kunnat visas att det skett med uppsåt eller grov oaktsamhet vilket krävs för straffansvar. Forskaren har också efter uppmaning slutat att nyttja LiU:s varumärke. Utredningen rekommenderar därför att en polisanmälan inte ska göras.

Däremot pekar utredningen på vikten av att lärares och forskares kunskap och respekt för gällande regelverk ökar och att rutiner skärps.

Rektor Helen Dannetun har idag därför fattat beslut om omfattande åtgärder för att ledning och verksamhetsstöd ska ses över både specifikt på den nu aktuella institutionen och på övriga institutioner.

– Jag har tagit del av utredningen och välkomnar den grundliga genomlysning som gjorts i ärendet. Den visar på ett antal allvarliga brister i intern styrning och kontroll på institutionsnivå som nu behöver åtgärdas. Vår målsättning är och måste vara hög: vi ska på alla nivåer ha en professionell ledning och en god förvaltningskultur, säger Helen Dannetun.

Den separata utredningen om vetenskaplig oredlighet arbetar fortfarande och redovisas när den slutfört sitt arbete.

 

Senaste nytt från LiU