Hög kvalitet på lärarprogrammet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har gjort en pilotutvärdering av kvaliteten på förskollärar- och grundlärarutbildningar. Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet får omdömet hög kvalitet. 

Tornhagsskolan i Linköping

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, vid Linköpings universitet bedöms som ambitiös och enhetlig där studenter förbereds väl för arbetslivet och för att leda kunskapsutveckling. Enligt omdömet skapar kursmentorer en tydlig koppling mellan teori, praktik och det omgivande samhället.

I utvärderingen betonas det positiva i att utbildningen arbetar aktivt med att tillvarata studenters synpunkter i arbetet med kvalitetssäkring och vidareutveckling av utbildningen. Jämställdhetsarbetet lyfts också fram som positivt, särskilt universitetets arbete med genuslektorer samt att via Facebook både rekrytera och behålla män i utbildningen.

En del av den kritik som framkommer handlar om risken för splittring på grund av uppdelningen mellan två campus och att det finns många anställda med små undervisningsandelar.

Studenters arbeten och statistik till grund för bedömningen

UKÄ har under 2016-2017 granskat åtta lärarutbildningar, två förskollärarutbildningar och sex grundlärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för att avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång.

Det UKÄ granskade var ett slumpmässigt urval av studenternas godkända arbeten, statistik som visar på studenternas genomströmning på en utbildning, intervjuer med lärare, studenter och företrädare för den granskade utbildningen samt självvärderingen, lärosätets egen redogörelse för hur utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna.

Bild: Lotta Perhammar

Senaste nytt från LiU