Höjda anslag till LiU

Förstärkta forskningsresurser och fler utbildningsplatser. Totalt föreslås Linköpings universitet få 98 miljoner kronor mer 2018 jämfört med i år i budgetpropositionen, varav ungefär hälften är kompensation för höjda priser och löner. 

Studenter på Campus Valla.

I propositionen föreslår regeringen dels en generell satsning på utökade utbildningsplatser, dels riktade insatser mot specifika områden. Inom den generella satsningen får Linköpings universitet 10,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 130 utbildningsplatser. Dessutom får LiU ytterligare 3,8 miljoner kronor för en utbyggnad av läkarutbildningen med 8 platser, ingenjörsutbildningar med 16 platser och utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn med 15 platser.

För 2018 får Linköpings universitet vidare 23,5 miljoner som en följd av tidigare beslut om utbyggnader av bland annat läkar-, ingenjörs-, lärar- och förskollärarutbildningar. Likaså fortsätter en särskild kvalitetssatsning på lärarutbildning och humaniora/samhällsvetenskap.

Strategisk forskningssatsning

För forskning och forskarutbildning får Linköpings universitet en förstärkning med 16,9 miljoner kronor 2018. För 2019 aviseras en preliminär höjning med ytterligare 13,8 miljoner och för 2020 ytterligare 22,1 miljoner kronor.

Från 2020 föreslås även en förstärkning med 72 miljoner kronor till ett strategiskt forskningsområde (SFO) inom IT och mobil kommunikation, lett från Linköpings universitet.

För 2018 får Linköpings universitet också en utökning med 53 miljoner kronor på anslagen för utbildning och forskning för att kompensera för höjda priser och löner.

Höjda studiemedel

Regeringen föreslår ytterligare riktade satsningar inom forskning för att möta olika utmaningar som samhället står inför, bland annat genom förstärkta resurser till forskningsråden. Det rör till exempel hälsa, digitalisering, migration och integration samt jämställdhet och jämlika villkor. Stora resurser satsas även på forskarskolor för bättre skola och för ökad samverkan och stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningar.

Studenterna kan också glädjas över att bidragsdelen i studiemedlen föreslås höjas med cirka 300 kronor i per studiemånad.

Senaste nytt från LiU