26 februari 2018

Ett förändrat klimat gör Sverige mer sårbart - men även våra grannar i de andra nordiska länderna påverkas. Det finns många sätt att rusta samhället för förändringarna och en nordisk konferens ska ge tillfälle för olika aktörer att mötas och inspirera till lösningar kring klimatanpassning. Konferensen hålls i Norrköping den 23-25 oktober.

 Klimatanpassning prioriteras inte av kommunerna

Fler översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad ett varmare klimat innebär. Idag arbetar en rad aktörer med klimatanpassning för att möta förändringarna, bland annat inom kommuner, myndigheter, företag och inom forskningen. Det kan gälla att minska risker men också att ta tillvara på nya möjligheter.

– I de nordiska länderna har vi kommit igång bra med arbetet och det finns stor kunskap inom många områden. Men det återstår mycket arbete. Vi behöver dela erfarenheterna och inspirera varandra för att komma vidare och också få fler aktörer att börja klimatanpassa, säger Mattias Hjerpe, föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. "Mycket arbete återstår inom klimatanpassning", säger Mattias Hjerpe, Linköpings universitet. Foto: David Einar

Nordiskt möte kring klimatanpassning

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping.

Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

– Konferensen är ett viktigt forum för att stärka klimatanpassningsarbetet i Norden. Genom att dela våra erfarenheter kan vi komma längre med att bygga hållbara samhällen. Det ger också större förutsättningar att klara de utmaningar vi står inför, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

För alla som arbetar inom klimatanpassning

Den nordiska konferensen kommer erbjuda ett brett spektrum av frågeställningar - det senaste från klimatforskningen, planering för stigande havsnivåer och klimatanpassad infrastruktur. Andra teman är hur maten ska odlas, hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser.

Konferensen tar även upp aspekter som medborgarengagemanget i att utveckla robusta och fossilfria samhällen, samt lösningar för att kommunicera de komplexa frågorna till olika grupper i samhället, med mera.

Nordic Conference on Climate Change Adaptation:

  • Konferensen välkomnar alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt - forskning, politik och förvaltning, näringsliv och intresseorganisationer. Mötet genomförs både på engelska och ”skandinaviska” (svenska/norska/danska).
  • Nordic Conference on Climate Change Adaptation har hittills arrangerats vartannat år. Tidigare år har mötet ägt rum i Bergen, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Årets konferens är den femte i ordningen och arrangeras gemensamt av SMHI, Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Mer information om konferensen

Kontakt

Nyheter om klimat och klimatförändringar

David Bastviken.

Klimatförändringen ger ökade naturliga växthusgasutsläpp

Naturliga växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag är starkt kopplade till temperatur respektive vattenflöde. Kunskapen behövs för att genomföra rätt klimatåtgärder när framtidens extremväder riskerar att förstärka de naturliga klimatutsläppen.

Solen och termometer som visar hög temperatur.

Riskabla klimatåtgärder studeras i ny forskning

Klimatkrisen gör att även riskfyllda åtgärder nu övervägs. Ett är att reglera solinstrålningen för att kyla ner jorden. Men hur tänker de som jobbar med att utveckla den kontroversiella tekniken kring osäkerheten? Det ska forskare vid LiU nu studera.

Forskare undersöker vid en arkeologisk utgrävning.

Klimatförändringar och civilisationers uppgång och fall

Tydliga växlingar i klimatet och ändrade förutsättningar för jordbruk sammanföll med persiska rikenas höjdpunkter och nedgång, enligt en internationell studie ledd av LiU-forskare. Studien belyser mänskliga samhällens sårbarhet för klimatväxlingar.

Anders Hansson.

Så beskrivs klimatkrisen - nytt projekt får pengar

En av Wallenbergfamiljens forskningsstiftelser beviljar 4,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Linköpings universitet om hur klimatförändringen beskrivs och diskuteras. ”Spännande och angeläget”, säger den huvudansvariga forskaren.

Flicka med ryggsäck står i översvämmad stadsmiljö.

Utan fler och bättre mätmetoder kan Parismålet missas

Parisavtalet säger att vi bör minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 grader Celsius. Men har vi mätmetoderna för att uppnå målet? Den frågan ställer sig forskare vid LiU. Svaret är nedslående.

Översvämning Gävle 2021.

LiU-forskare: "Stora krav på kommande klimatstrategi"

Arbetet för att skydda samhället mot klimatförändringarna måste ske här och nu. Det är huvudbudskapet i en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning, där LiU-forskaren Sofie Storbjörk är ledamot, som nyligen lämnades till regeringen.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.