Landsbygden i fokus på samhällsbyggnadskonferens

Vad händer med landsbygden när människor allt mer koncentreras till städerna? Under två dagar i maj ska landsbygdens framtid belysas på Vadstena Forum, en mötesplats kring samhällsbyggnadsfrågor.

Landsväg i Sverige

– Vi behöver lyfta fram landsbygdsutvecklingen sett i ljuset av urbaniseringen. Många unga som lämnar glesbygden för att studera, jobba och upptäcka världen blir sedan kvar i städerna. Då blir födelsetalen höga där. Många flyktingar bosätter sig också i storstadsregionerna. Men vad vill vi med landsbygden, vilka visioner har vi för den? Det ska vi diskutera under de två dagarna i Vadstena, säger Josefina Syssner (bilden nedan), docent och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, LiU.

Porträtt av Josefina SyssnerHon är också ordförande för stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande som under en lång rad år haft återkommande symposier om samhällsbyggnadsfrågor. Stiftelsen har drivits av bland annat forskare vid LiU. Ett generationsskifte för några år sedan ledde till att aktiviteten gick ner på sparlåga men nu sker en nystart i samband med årets symposium.

Hur byggs kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Vilken betydelse har digitaliseringen på företagsamhet, sysselsättning och regional utveckling på landsbygden? Vilken är lantbrukets roll i framtidens landsbygder? Hur kommer servicen att se ut där? Det är exempel på frågor som kommer att diskuteras.
Josefina Syssner kommer att lyfta visionernas betydelse.

– Jag tror att visioner har en viktig roll. De ger målbilder som man kan utgå ifrån när beslut ska fattas. Jag tycker Sveriges diskussion om landsbygden är lite visionslös. Det finns en paroll om att hela Sverige ska leva, men hurdå? Vad vill vi? En knäckfråga är om politikerna kan eller ska göra något åt detta med urbaniseringen och befolkningskoncentrationen. Själv tycker jag att staten ska använda styrmedel för att möjliggöra för människor att bo på landet och utveckla goda samhällen även där det bor färre människor. Där är jag optimist och tror att det är möjligt.

Urbaniseringstrenden är densamma inom flera EU-länder. Där diskuterar man också landsbygdens framtid. Men på två punkter skiljer sig diskussionerna åt, påpekar Josefina Syssner. Sverige har en geografi där delar av landet länge varit mycket glesbefolkat, till skillnad från exempelvis Holland. Där finns en jämförelsevis tät befolkning även i de mindre befolkade delarna.

– Urbaniseringen får allvarligare konsekvenser i Sverige.

Brevlådor i rad på landet Foto: Lotta S. BergmanEn annan skillnad är att Sveriges kommuner har ett omfattande välfärdsuppdrag där alla medborgare har rätt till kommunal service som exempelvis skola, vård och omsorg.

– Glesbygdsfrågorna får en annan spets då, samhället måste lösa servicen.

Huvudtalare vid symposiet är Åsa Johansson och Tomas Werngren. Åsa Johansson är ordförande för SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag). Hon kommer att tala om allmännyttans roll som samhällsbyggare utanför tillväxtregionerna. Tomas Werngren är vd för Kommuninvest och talar om hur kommunerna ska klara sina välfärdsuppdrag i framtiden. Dessutom deltar flera forskare från olika universitet, däribland LiU.

– Ett 50-tal deltagare är anmälda, de flesta är politiker, tjänstemän, experter och forskare inom samhällsbyggnadsområdet. Min förhoppning är att vi får ett reflekterande och öppet samtal mellan forskare och de som jobbar strategiskt med samhällsbyggnad, att de perspektiven får mötas. Och att alla ska åka därifrån lite klokare, säger Josefina Syssner.

Tid: 24-25 maj
Plats: Vadstena

Vadstena Forum 

Senaste nytt från LiU