Medicinska fakultetens ledning önskar alla en god jul och ett gott nytt år

Ärade medarbetare! Ännu ett år är snart till ända och tack vare era stora arbetsinsatser har det som vanligt hänt väldigt mycket under arbetsåret som gått. Det har onekligen hänt mycket positivt, men också många utmaningar att fortsätta ta tag i.

Christmas decorated lantern and candles on snow with copy space Foto istock/didecsHöstens tilldelningsbeslut från nationella finansiärer har varit lyckosamma för Medicinska fakulteten på flera sätt.  Det blev rekordstor tilldelning från VR-MH med nära 8 procent av medlen till LiU, (totalt 25 anslag till Medfak). Fler än någonsin tidigare innehar nu Cancerfondsanslag (23 stycken). Dessutom fick vi två stora programanslag till fakulteten ("Livsstilsinterventioner via mobilapp"; Forte, M Löf samt "Självskadebeteende hos unga"; VR-MH, M Zetterqvist).

Glädjande är också att flera av våra nyrekryteringar lyckats etablera sig med excellenta anslag, till exempel två av våra WCMM Fellows (Lottersberger och Cantú) samt att vi har fått tre VR-etableringsbidrag till unga forskare (Augier, Igelström, Henningsson). Imponerande är också att Fysioterapi, som inom en relativt liten miljö, efter höstens omgång har hela sju pågående VR-anslag.

Positiv utveckling

Forskningen inom Medfak utvecklas med andra ord på ett positivt sätt. Vi behöver dock arbeta proaktivt för att ytterligare lyfta våra forskningsmiljöer för att säkra återväxten. Den nationella utvärderingen av klinisk forskning (ALF) och universitetssjukvården (USV) var tydlig med att vi har en bra bredd, men att vi behöver lyfta kvaliteten på vår kliniska forskning med ökad fokusering, internationalisering och bättre organisation.

Under 2019 kommer en ny strategi för USV i Sydöstra sjukvårdsregionen att antas och beslut kommer om strategiområden för en ny femårsperiod. Det är viktigt att vi här ser till att lyfta kvaliteten på vår kliniska forskning till en högre nivå – ett måste för vår fortsatta utveckling som medicinsk fakultet.

Decentraliserade läkarutbildningen går nu igång skarpt med K6 på fyra orter från 21/1. Det känns oerhört stimulerande att vara med om detta efter många år av förberedelser och hårt arbete från många håll. En effekt av detta har också varit utbyggnad av IKT-resurser och digitala tentor, vilket alla program kommer att ha nytta av.

I FSM:s verksamhetsplan för 2018-2020 anges att vi ska ha högsta kvalitet i våra utbildningar genom innovativ pedagogik. Under hösten har Experimental and Industrial Biomedicine fått en positiv start – en utbildning som bättre förbereder biomedicinare för framtidens arbetsmarknad.

Studentaktiv pedagogik

Samtliga utbildningsprogram har nytänkande kring studentaktiv pedagogik (basgrupp i storgrupp, active learning classroom etc) och viljan till utveckling är också påtaglig. Och även om vi är fortsatt under ekonomisk press i utbildningarna (se till exempel SULF-rapporten 2018) har förändringarna gjort att läget möjligen ser något ljusare ut än för ett par år sedan. Vi behöver dock fortsatt utvecklingsarbete kring nya undervisningsformer, förbättra vår IKT-användning och utveckla nya former av VFU. Samtidigt ska vi självklart fortsätta vara ledande när det gäller interprofessionellt lärande. 

Institutionsutredningen

Institutionsutredningen har diskuterats mycket under hösten och FSM:s förslag till fördelning av ämnen och miljöer mellan de nya institutionerna (X och Y) överlämnades till rektor 14/12 . Med denna institutionsombildning kommer vi att få ett väl sammanhållet Medfak ock skapa bättre förutsättningar för framgångsrika translationella forskningsmiljöer, samverkan med hälso- och sjukvården (fokuserad laboratoriemedicin och tydligare roll för akademin i USV), tydliga uppdrag för institutionerna inom läkarutbildningen, goda och likvärdiga villkor för lärarnas kompetensutveckling synergier mellan Campus Norrköping och Campus US, samt samordnade rutiner för verksamhetsstöd.

För implementeringen av detta har FSM tryckt på behovet av projektledning, extra resurser för att minimera påverkan på kärnverksamheten, och tillsättning av arbetsgrupper med specifika uppdrag inom de olika delarna. Formellt beslut kring nya institutioner tas av Universitetsstyrelsen och är planerat till februari. Vi kommer dock att starta arbetsgrupperna innan dess för att inte tappa tempo i arbetet.


Vi har med andra ord mycket arbete att ta itu med på nya året, och vi i ledningen ser med tillförsikt fram emot att fortsätta arbeta med fakultetens bästa för ögonen. 

Men först, STOR TACK för allt ert utmärkta arbete under 2018! Vi önskar er välförtjänt avkoppling under de kommande helgerna! 

GOD HELG och GOTT NYTT 2019!

 

Johan Dabrosin Söderholm
Margareta Bachrach-Lindström
Fredrik Elinder

 

Senaste nytt från Medfak