Sommarhälsning 2018 från dekanus och fakultetsledningen

Ärade medarbetare! Medicinsk utbildning och forskning är ständigt aktuell. Vi får dagligdags rapporter om vilken pressad situation sjukvården befinner sig i, med vårdplatsbrist på de stora sjukhusen.

en sjö i en svensk sommarkväll

Kommunal sjukvård byggs ut, primärvårdens roll ska stärkas, samtidigt som digitala lösningar och e-hälsa införs brett. Detta gör att arbetssätten inom hälso- och sjukvården behöver och kommer att förändras. Samtidigt ställer regeringen stora förhoppningar till medicinsk forskning och hälso- och sjukvårdsutveckling i nationella satsningar kring Life Science. Stimulerad samverkan mellan forskning, utveckling och innovation inom hälsoområdet ska ge Sverige tillväxt och ökad sysselsättning. Allt detta visar den stora samhällsrelevansen för verksamheten vid Medicinska fakulteten.

Men vi står också inför ekonomiska utmaningar. För att kunna göra nödvändiga förändringarna i verksamheten, har FSM tagit beslut som vi följer upp noggrant under de kommande åren: en ny modell för fördelning av anslagsmedel med avsikt att ge förbättrade förutsättningar för kompetensutveckling och forskning, uppdrag till programansvariga att minska lärararbetstiden på utbildningarna med 20 procent, sparbeting på 10 procent för fakultetens stödverksamhet, samt extern utredning av institutionsorganisationen på Medfak.

Under vårterminen har också den nyvalda FSM arbetat fram en verksamhetsplan med prioriteringar för den kommande treårsperioden (läs verksamhetsplanen här). Huvudpunkterna i planen är:

  • Högsta kvalitet i vår utbildning genom innovativ pedagogik
  • Framgångsrik forskning med tvärvetenskaplig ansats
  • Medskapande i framtidens hälso- och sjukvård
  • Tydlig värdegrund i allt vårt arbete

För att behålla vår position som ett av landets bästa lärosäten för utbildning inom hälso- och sjukvård behöver vi anpassa våra utbildningar till de nya förhållandena i sjukvårdens vardag. Vi ska utbilda våra studenter för en framtid med potentiell resursbrist, samtidigt som betydande medicinska och medicin-tekniska framsteg och digitala lösningar kan ge stora möjligheter till förbättrad vård och behandling. 

Landets största sjuksköterskeutbildning

Samtidigt som detta ställer krav på förnyat innehåll, har vår sjuksköterskeutbildning blivit en av landets största, och genom pågående utbyggnad har vi landets fjärde största läkarutbildning. Det är utmanande för lärarkåren och för våra pedagogiska modeller att kunna bevara vår erkänt höga kvalitet i denna expansion samtidigt som vi av tvingande ekonomiska skäl på sikt behöver minska antalet anställda. 

Alla program genomgår därför för närvarande stora förändringar och det är imponerande att se det stora pedagogiska utvecklingsarbete som görs för att klara dessa utmaningar. Några exempel på pågående utvecklingsarbete är: 

  • Starten i augusti av LiUs första kandidatprogram på engelska, Experimental and Industrial Biomedicine – en nydaning av medicinsk biologi i nära samarbete med Tekniska fakulteten och Life science-industrin.
  • Studenterna i det decentraliserade läkarprogrammet börjar på de fyra huvudstudieorterna VT 2019, och programmet är fullt utbyggt HT 2021.
  • FSM satsar utvecklingsmedel för ökad användning av IKT i utbildningarna.

Desto tråkigare är att studentundersökningen visar att det förekommer att våra studenter utsätts för trakasserier från lärare och handledare, med läkarutbildningen överrepresenterad. Höstens #metoo-upprop har ytterligare aktualiserat frågan. Vi behöver därför samarbeta – ledning inom LiU/RÖ, medarbetare och kårer – för att förbättra arbetsmiljön för våra studenter. De senaste årens oredlighetsärenden i stora forskningsprojekt har också lyft värdegrundsfrågorna och ökade utbildningsinsatser krävs. Fakulteten ska ha en kultur där trakasserier och diskriminering inte accepteras och där god forskningssed är en självklarhet – detta måste vara tydligt för alla!

Stark forskning vid fakulteten

Vi har haft en bra utveckling av vår forskning under senare år, med tydlig förbättring av bibliometriska data; vi publicerar fler artiklar och de citeras i större omfattning. Smått fantastiskt är att bara under den senaste veckan har sex artiklar med en impaktfaktor över 9,5 publicerats. Under åren 2012-2018 har fakulteten publicerat 55 motsvarande artiklar.

Den LiU/RÖ-gemensamma satsningen i etableringen av Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN) har börjat ge tydliga framgångar (läs mer här och här). I den pågående uppbyggnaden av Wallenberg Centre of Molecular Medicine (WCMM) har vi rekryterat forskare med hög internationell potential, men deras koppling till våra etablerade, inte minst kliniska, forskare behöver stärkas för att nå full utdelning. 

På Life science-arenan är Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) och dess samverkan med Tekfak inom bildvetenskap och artificiell intelligens tydligt identifierat som ett nationellt styrkeområde inom forskning och innovation och som behöver ges förutsättningar att utvecklas ytterligare. 

Målet är att dessa tre verksamheter ska vara internationellt framstående noder i gränslandet mellan människa och teknik. Samtidigt är det en viktig basförutsättning för framgångsrik forskning på fakulteten att våra professorer och lektorer ges tid för forskning och kompetensutveckling; vi tror att införandet av grundersättning som modell för medelsfördelning är viktig för en fortsatt god utveckling.

Nationell utvärdering

Under vintern genomfördes en nationell utvärdering av universitetssjukvård och klinisk forskning. Vi har tydliga utmaningar utifrån att vi är relativt små som ALF-region, och resultaten medför att vi kommer att få en något mindre andel av forsknings-ALF under den kommande fyraårsperioden. Utvärderarna lyfte hög potential för delar av vår kliniska forskning, men påtalar att vi behöver ha en mer fokuserad forskningsstrategi och öka våra internationella kontakter inom klinisk forskning. 

Vår organisation anses komplicerad, med alltför perifera beslut kring forskning, och forskningsuppdraget för hälso- och sjukvården behöver ytterligare betonas. Detta gör att vi behöver se till att hela Sydöstra sjukvårdsregionen blir sammanhållen för medicinsk utbildning och forskning, med en ny gemensam strategi för universitetssjukvården. Arbetet med dessa strategiska förändringar är påbörjat och ni kommer att höra mycket om detta till hösten. 

Med andra ord händer det mycket på Medicinska fakulteten för närvarande och vi har flera gemensamma utmaningar som väntar framöver. 
Men först önskar vi er alla en skön och avkopplande sommar!
Ett varmt och stort tack till er alla för utmärkta insatser under läsåret! 

Bästa sommarhälsningar från fakultetsledningen genom

Johan Dabrosin Söderholm
Dekanus

 

Senaste nytt från Medicinska fakulteten