Stipendier för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping

Härmed utlyses stipendier för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping. Din ansökan måste vara inskickad senast 11 november 2019.

KUNGÖRELSE  

Härmed utlyses följande STIPENDIER för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping

SCHOLARSHIPS for students, PhD-students and young researchers at LiU Norrköping, English translation in the end

Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom examensarbete utomlands, studieresa eller deltagande i konferens.

Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan förekommande stipendier sökas av studenter på grund- avancerad och forskarnivå vid LiU Norrköping samt av forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren.

Sista dag för ansökan 11 november.

 

Norrköpings kommuns stipendium, www.norrkoping.se

Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet delas ut till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap, som i sina studier eller i sin forskning bedöms ha gjort goda insatser för Norrköpings utveckling eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Stipendiet kan också delas ut för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

Region Östergötland stipendium, www.regionostergotland.se

Total stipendiesumma är upp till 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter vid Medicinska Fakulteten, LiU Norrköping. Engagemang i kår och/eller sektionsarbete är meriterande. Medlen skall användas till förkovring och utveckling, och sökande skall ange i ansökan hur de skall användas.

Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium, http://www.polytekniska.se/

Total stipendiesumma är 60 000 kronor. Två typer av stipendier kan komma att utdelas - projektstipendier och allmänna stipendier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, och riktar sig till studenter och doktorander vid Tekniska högskolan, LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan. Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten och studieresor samt till doktorand- eller forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

LFV:s stipendium, www.lfv.se

Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater. Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter / doktorander / yngre forskare vid LiU Norrköping eller som genomför Initial training på EPN. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

 

Anvisningar

Din stipendieansökan ska senast 11 november 2019 skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se som ett (1) pdf-dokument per stipendium du söker. Ansökan som inte uppfyller detta formella krav kommer att returneras med en uppmaning om att sammanföra hela ansökan till ett pdf-dokument. Det vill säga, sänd ej separata CV, betyg, etc utan lägg in allt i samma dokument och gör en PDF. 

Ansökan ska innehålla tydlig uppgift om vilket stipendium du söker, uppgifter om studieresultat och andra meriter som du åberopar (du rekommenderas att klistra in ett ladokutdrag), samt klar redogörelse för användningen av stipendiet. Lämna även i ansökan en kort text med beskrivning av dig själv, med fokus på dina studie- och forskningsintressen och hur de främjas av stipendiet.  

Själva ansökningsbrevet skall högst omfatta 5000 tecken. En CV på max två sidor. Om du söker flera stipendier ska separat och fullständig ansökan inges för respektive stipendium. Hela PDF:n som innehåller, ansökningsbrev, CV, samt ev inklistrade betyg, mm får ej överstiga mer än 10 sidor.

Beslut om tilldelning av stipendier kommer att fattas av gruppen prefekter med verksamhet vid LiU Norrköping i slutet av november 2019, varefter alla sökande meddelas det egna utfallet. Stipendierna kommer att överlämnas vid en särskild högtid 12 december 2019 på Campus Norrköping i samband med lunch.

Se detaljer i statuter för stipendierna längst ned.

Frågor besvaras av Erik Berggren,  erik.berggren@liu.se som ansvarar för beredningen.

 

********** English translation **********************

 

Norrköping Municipality scholarship,  www.norrkoping.se

The total scholarship amount is 25 000 SEK, divided between five candidates (at most). The scholarship is awarded to students and younger researchers in the Faculty of Philosophy and the field of science education in or through their studies or research judged to have done meritorious services to Norrköping development and / or for municipal activities in Norrkoping. Also applicants who have completed their education previous academic year may qualify for efforts made during the last year. The scholarship can also be awarded for ongoing or planned studies in these areas.

Östergötland County Council Scholarship, www.regionostergotland.se

The total scholarship amount is up to 25 000 SEK, divided between a maximum of five students. The scholarship is awarded to ambitious and talented students at the Medical Faculty, Campus Norrköping. Involvement in the Corps and / or section work is meritorious. An applicant must show how the funds are intended to be used.

Norrköping Polytechnical Association Scholarship, http://www.polytekniska.se/

The total scholarship amount is 60 000 SEK. There are two types of scholarships, project scholarships and general scholarships. The scholarship amount will be shared among several candidates and is aimed at students and postgraduates (doktorander) at the Technical Institute at Campus Norrköping. Graduate students and researchers with an interdisciplinary focus may be eligible if the current project has a qualified technical content. Project Grants are awarded to support the implementation of degree-qualified work and study as well as research projects, which are of special value to industry and society. Contributions may also be given to the development of technical education at LiU Norrköping and to qualified scientific literary production. General scholarships, not linked to specific projects, can be awarded to encourage ambitious and talented students.

LFV  Scholarship, www.lfv.se

The total scholarship amount is 10 000 SEK, which is can be shared by several persons. The scholarship is awarded to ambitious and talented students / graduate students / young researchers at Campus Norrköping. Also people who this year completed their studies within Air Traffic Management or Air Traffic Control are eligible. They are given as support to qualified certificates and paper work, study or research projects, all aimed at air traffic (e.g., logistics, environment, visualization, data analysis and security). Projects can be in the planning stage, under construction or completed. With an advantage they may have an international focus.

 

Instructions

Your application should be sent November 11, 2019 at the latest by email to ann-christin.noren@liu.se as one (1) PDF document per scholarship you seek. Applications which do not meet this formal requirements will be returned with a request to follow the instruction and merge all documents into one PDF. 

There is no special form to use, but the application must contain clear information on which scholarship you are applying for, information on academic and other qualifications that you invoke ( a CV and some excerpt of your academic rating is appropriate), and a description of the intended use of the scholarship (some scholarships have additional requirements). Provide also a short text describing yourself. The applicatio letter first in the PDF, should not exceed 5000 characters and the entire PDF, with CV and affidavits pasted into it, should not be more than 10 pages. 

If you are applying for more than one scholarship, a separate and complete application should be submitted for each scholarship. Decision will be taken in late November, after which all applicants are informed on the outcome.

The scholarships will be awarded at a special ceremony Dec. 12, 2019 on Campus Norrköping, at lunch-time.

In case of ambiguities, the Swedish text is the legal one.

For details on each scholarship, see attached document

Questions are answered by Erik Berggren,  erik.berggren@liu.se, who is responsible for the process.

 

Statuter

 

Villkor och föreskrifter för stipendier, instiftade för studenter, lärare och forskare vid LiU Norrköping, Linköpings universitet

 

 

 

1 Allmänna föreskrifter

1.1  Gruppen av prefekter med verksamhet helt eller delvis rlagd till LiU Norrköping (f.n. ISAK, ISV, ITN och Tema), härefter kallad prefektgruppen, beslutar efter beredning om utdelning av stipendium i enlighet med av stipendiegivaren reskrivna villkor. Detta är rektorsbeslut Dnr LiU-2009-01215, och förtydligas nedan.

1.2 För beredningen ansvarar Erik Berggren (utsedd enligt samma rektorsbeslut). Beredningsgrupper beslutas av prefektgruppen. Till varje grupp utser donator en representant, och rutöver skall finnas minst en student och en lärare/forskare för den fakultet stipendiet i första hand berör.

1.3  Stipendiebeslut fattas av prefektgruppen efter skriftlig ansökan, vilken skall vara inlämnad till universitetet inom föreskriven tid. Tidplan fastställs av beredningsansvarig.

1.4  Stipendium kan sökas individuellt r viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas rmare föreskrifter kan rekommande stipendier sökas av:

a)  forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren

b)  studenter vid LiU Norrköping grund-, avancerad och forskarnivå

1.5  Stipendium kan delas mellan flera sökande, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.

1.6  Stipendium kan tilldelas samma person vid flera tillfällen, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.

1.7  Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom studieresa, deltagande i konferens eller finansiering av arbete avsett för publicering.

1.8  Universitetet har tt att, om annat inte föreskrivits av stipendiegivaren, rekvirera aktuellt stipendiebelopp av respektive stipendiegivare för utbetalning till stipendiemottagarna.

1.9  Om kvalificerade kande saknas till ett stipendium äger donator rätt att besluta att hela eller delar av stipendiebeloppet skall dras in.

 

2     Slutredovisning av stipendiets användande, i de fall detta är aktuellt, skall lämnas in ett och ett halvt år efter utdelningen för att resterande belopp skall delas ut , dvs för 2019 års stipendier gäller att slutredovisning skall inlämnas senast den 30 juni 2021.

 

 

 

2 Särskilda villkor

 

2.1 Villkor för Norrköpings kommuns stipendium.

Stipendiesumman för år 2019 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet delas ut till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten samt inom området för utbildningsvetenskap, som i sina studier eller i sin forskning bedöms ha gjort goda insatser för Norrköpings utveckling eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Stipendiet kan också delas ut för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

b)    Sökande ska studera eller arbeta inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap vid LiU Campus Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen eller forskningen föregående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning eller forskning kan tilldelas stipendiet.

c)    Stipendiet kan delas mellan högst fem sökande.

d)   Stipendiat ska lämna en skriftlig rapport över hur stipendiet använts. Rapporten sänds till utredningutveckling@norrkoping.se

 

2.2 Villkor för Region Östergötlands stipendium till studerande

Stipendiesumman för år 2019 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet utdelas till studerande vid Medicinska Fakulteten,LiU Norrköping

b)    Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter med engagemang i studierna. r-och/eller sektionsarbeteär meriterande. Relevanta bilagor som styrker studentens studie-engagemang bifogas till ansökan.

c)    Medlen skall användas till framtida förkovring och utveckling, och sökande ska ange i ansökan hur medlen ska komma att användas.

d)    Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet använts. Rapporten skickas in utan anmodan,till Ann-Britt Wiréhn, enhetschef för Enheten för forskningsstöd, Ledningsstaben, Region Östergötland se punktfnedan.

e)    Stipendiet kan årligen delas mellan högst fem sökande.

f)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efterdet att Region Östergötland godkänt rapporten enligt punkt d).

 

 

2.3 Villkor för Stiftelsens Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och Bidrags- fond stipendium

Stipendiesumman för år 2019 är 60 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller: Två typer av stipendier delas ut:

      -     projektstipendier

      -     allmänna stipendier

Fördelningen av det totala anslaget mellan dessa t bestäms varje år i förhållande till antalet ansökningar som inkommit och dessas kvalitet. Beslutet tas av ansvarig instans för stipendier LiU Norrköping och den av styrelsen för NPF utsedde kontaktperso- nen.

Utöver de allmänna föreskrifterna gäller följande:

Projektstipendier:

a)  Stipendierna syftar övergripande till att stärka LiU Norrköpings renommé. Detta sker i första hand genom stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten eller studieresor samt till ett- eller fleråriga forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samlle och ringsliv. Bidrag kan även mnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion.

b)    Stipendiet skall tilldelas studenter eller doktorander vid den tekniska fakulteten vid LiU Norrköping. Även doktorander med trvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen för examensarbete eller särskilt projekt kopplat till teknikunder- visningen i skolan.

c)    Stipendiet delas normalt mellan två eller flera sökande.

d)   Stipendiat skall i rligaste mån, i projektdokumentationen, ange att projektet har sponsrats genom ett stipendium från NPF.

e)    Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet an- vänts. Rapporten inskickas, utan anmodan, till Norrköpings Polytekniska Förening, Box 157, 601 03 Norrköping alt. stipendie@polytekniska.se. Stipendiat kan komma att anmodas ra en presentation av det projekt, examensarbete eller studieresa, för vilket han/hon erhållit bidrag, vid ett av NPFs ordinarie medlemsmöten eller styrel- semöten.

f)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter det att NPF godkänt rapporten enligt punkt e).

Allmänna stipendier:

Dessa stipendier utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

 

2.4 Villkor för LFV:s stipendium

Stipendiesumman för år 2019 är 10 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet skall tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter/doktorander/forskare vid LiU Norrköping. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga.

b)   Stipendiet skall ges som stöd till kvalificerade examens- och uppsatsarbeten särskilt med innovativ inriktning, studieresor eller forskningsprojekt, (t ex logistik, miljö, visualisering, analys och säkerhet), relaterade till LFV:s verksamhet. Projekten kan vara planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

c)    Stipendiet kan delas mellan flera sökande.

d)   Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet använts. Rapporten inskickas utan anmodan till LFV; att: Chef LFV Utveckling; Vikboplan 11; 601 79 Norrköping. Stipendiat kan komma att anmodas ra en presentation av projektet.

e)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter att LFV godkänt rapporten enligt punkt d).

 

 

Martin Rantzer, Prefekt ITN
Margaretha Grahn, Prefekt ISV
Per Gyberg, Prefekt Tema

Hans Nilsson, Prefekt ISAK                                                 Erik Berggren, e.u.

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll