05 april 2019

Peter Wallenberg Jr är en av årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med Linda Keeling, Nashwa Eassa, Alan Prout, Karsten Åström, Peter Larsson och Nick Hopwood vid promotionshögtiden den 25 maj.

Peter Wallenberg Jr, hedersdoktor 2019Peter Wallenberg Jr utses till teknologie hedersdoktor för sina insatser att främja och stärka grundläggande och framåtsyftande forskning inom teknikområden av stor betydelse för näringsliv och samhälle. Som ordförande för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt åtta andra Wallenbergsstiftelser har han vidgat stiftelsernas forskningssfär med strategiska satsningar inom bland annat organisk elektronik, bioteknik, AI, autonoma system, materialvetenskap och kvantdatorer. Peter Wallenberg Jr har också engagerat sig för att öka unga människors intresse för teknik och naturvetenskap i en landsomfattande satsning på science centers, som leds från Linköpings universitets Visualiseringscenter i Norrköping.

Linda Keeling porträtt vid Campus Ultuna i Uppsala, Sverige 2015. Linda Keeling portrait at Campus Ultuna in Uppsala, Sweden, 2015. Foto Viktor WrangeTeknologie hedersdoktor blir även etologen Linda Keeling, som har landets enda professur i djurskydd vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon har bland annat studerat orsakerna till beteendestörningar hos höns och grisar och bidragit med viktig kunskap om grundläggande behov hos lantbrukets djur. Under senare tid har hon även ägnat sig åt att undersöka djurs positiva upplevelser och vikten av att de har sådana – till exempel betydelsen av lek för deras välbefinnande. Tillsammans med forskare från Linköpings universitet har hon grundat och driver ett nationellt excellenscenter för djurvälfärdsforskare.

Nashwa Eassa, hedersdoktor 2019Nashwa Abo Alhassan Eassa blir teknologie hedersdoktor för sitt arbete med att sprida forskning och stödja kvinnors möjlighet till utbildning och forskning i sitt hemland, Sudan. Hon är biträdande professor i fysik vid Al-Neelain University i Khartoum och har bland annat prisats internationellt för sin forskning kring snabba halvledarmaterial. 2013 startade hon organisationen Sudanese Women in Science för att stödja kvinnliga forskare i Sudan och hon är även engagerad i Organization for Women in Science for the Developing World. Hon har studerat vid Linköpings universitet, med en examen från det internationella masterprogrammet Material Physics and Nanotechnology år 2007.

Peter Larsson, hedersdoktor 2019Till medicine hedersdoktor utses Peter Larsson, professor i fysiologi och biofysik, och forskarutbildningsansvarig vid University of Miami. Hans forskning har kretsat kring cellulära jonkanaler och hur dessa påverkar elektrisk retbarhet i nerv- och hjärtceller. Genom åren har han samarbetat med flera forskare vid Linköpings universitet. Han har även spelat en viktig roll för grundutbildningen genom att halvårsvis handleda ett 20-tal läkarstudenter från LiU under deras självständiga arbeten, vilket gett dem värdefulla erfarenheter av högkvalitativ forskning i en internationell miljö.

Nick Hopwood, hedersdoktor 2019Årets andra medicine hedersdoktor är Nick Hopwood, pedagogikforskare vid University of Technology i Sydney i Australien. Han har särskilt intresserat sig för studier av professionella praktiker, utbildning och lärande inom hälso- och sjukvården. Under lång tid har han haft ett nära och betydelsefullt samarbete med forskargruppen i medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet. Han har bland annat bidragit i forskarutbildningen som biträdande handledare, hållit seminarier och tagit emot LiU-forskare i Sydney. Samarbetet fortsätter även genom organisering av internationella konferenser inom medicinsk pedagogik.

Alan Prout, hedersdoktor 2019 Foto Robert NorburyTill filosofie hedersdoktor utses Alan Prout, professor emeritus i barndomssociologi från Leeds universitet i England. Han var en av pionjärerna inom det barndomssociologiska forskningsfält som bidragit till dagens syn på barn och barndom som sociala och kulturella konstruktioner. Förutom ett starkt forskningsteoretiskt intresse har han forskat om ämnen som föräldraskap, barn och hälsa, undervisning om sexualitet samt barns kroppar. Han har under lång tid samarbetat med forskare vid Tema Barn.

Karsten Åström, hedersdoktor 2019Karsten Åström är årets andra filosofie hedersdoktor. Han är professor emeritus i rättssociologi vid Lunds universitet och har varit verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet. Han har verkat för ett vidare samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv på rätten i välfärdssamhället, som synliggör hur rätten tillämpas och vilka konsekvenser dessa tillämpningar får i praktiken. Karsten Åström har varit med och byggt upp utbildnings- och forskningsmiljön i välfärdsrätt vid Linköpings universitet.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.