06 maj 2022

28-30 april hölls den 13:e internationella prioriteringskonferensen i Bergen. Runt 1000 personer världen över samlades på plats och digitalt för att diskutera ämnen som prioriteringar under covid-19-pandemin och i låg- och medelinkomstländer.

Medarbetare på Prioriteringscentrum. Medarbetare från Prioriteringscentrum deltog via en digital hub på internationella prioriteringskonferensen. Olivia Hugoo.

Den internationella prioriteringskonferensen inom vård och omsorg arrangeras vartannat år av The International Society for Priorities in Health (ISPH), detta år i Bergen där Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) stod värd. Konferensen hade temat ”Fair Priorities in Unjust Circumstances”. Några centrala områden som togs upp var:

  • Erfarenheter av prioriteringar under covid-19-pandemin
  • Moralisk stress i samband med prioriteringar
  • Prioriteringsarbete i låg- och medelinkomstländer

Erfarenheter av prioriteringar under pandemin

Medarbetare från Prioriteringscentrum höll tillsammans med andra svenska aktörer en session om erfarenheter av prioriteringsarbete i svensk sjukvård under covid-19-pandemin, i intensivvård, rutinhälsovård och kring vaccinprioriteringar. En fråga som diskuterades var hur man inom prioriteringsarbeten förhållit sig till det faktum att vårdkvalitén tvingades sänkas för att erbjuda fler patienter intensivvård.

En annan session som diskuterade erfarenheter av covid-19-pandemin hölls av professor Cynda H. Rushton, John Hopkins School of Nursing. Hon tog bland annat upp hur vårdpersonal har påverkats av att behöva prioritera behandlingar under pandemin. Liam Strand, doktorand vid Prioriteringscentrum som deltog på plats i Bergen, tog starkt intryck av resultaten som presenterades.

– Det har visat sig att prioriteringsarbetet har orsakat både moralisk stress och skada för vårdpersonalen. Det är en faktor som tidigare inte har tagits hänsyn till i prioriteringsarbete, och som vi definitivt behöver ta hänsyn till när vi utformar nya riktlinjer, säger Liam Strand.

Prioriteringsarbete bakom kulisserna

Nytt för i år var möjligheten till digitalt deltagande på konferensen via så kallade lokala hub:ar. Medarbetare från Prioriteringscentrum deltog via en hub vid Linköpings universitet. Daniel Boëthius, doktorand vid Prioriteringscentrum, upplevde deltagandet via hub som en bra digital lösning.

– Det var en väldig fördel att sitta tillsammans med kollegor när det var digitalt. Det gjorde att vi kunde ha diskussioner gemensamt under och efter olika presentationer och gav en viss känsla av närvaro trots allt, säger Daniel Boëthius.

Daniel Boëthius höll tillsammans med kollegor från Prioriteringscentrum en session om hur prioriteringsfrågor hanteras bakom kulisserna på olika nivåer av det svenska sjukvårdssystemet. Situationer på politisk nivå, inom primärvård och palliativ vård lyftes, och det gavs exempel på tillfällen då behandlingar avbrutits och/eller inte satts in och hur dessa bättre kan hanteras av läkare och patienter.

– Det blev en intressant diskussion under sessionen som bidrog med att bredda perspektiven om hur prioriteringar kan förstås i olika kontexter, kommenterar Daniel Boëthius.

Globalt erfarenhetsutbyte och framåtblickande

Nätverket The International Society on Priorities in Health (ISPH) samlar forskare, beslutsfattare och verksamma inom hälso- och sjukvård från hela världen. Konferensen ger möjlighet till utbyten av kunskap och erfarenhet, och en chans att blicka framåt på prioriteringsområdet.

Ett sådant framtidsområde som diskuterades gäller utvecklingen av modeller och processer för att stödja låg- och medelinkomstländer i införandet av allmän hälso- och sjukvård (universal health coverage). Konferensens norska värd, BCEPS, presenterade ett verktyg som de tagit fram kallat ”FairChoices”. Det är ett öppet och tillgängligt verktyg med målet att kunna beräkna kostnadseffektivitet och rättvisepåverkan för alla behandlingar, i alla världens länder.

– Det är ett oerhört ambitiöst projekt som förhoppningsvis kan underlätta prioriteringsarbetet för beslutsfattare runtom i hela världen, säger Liam Strand, doktorand vid Prioriteringscentrum.

Nästa internationella prioriteringskonferens planeras hållas om två år, 2024, i Bangkok, Thailand.

Mer om prioriteringar i vård och omsord

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.