Rekordstort intresse för Helixdagen

Med 130 deltagare var intresset för Helixdagen 2018 större än någon gång tidigare. Gästerna bjöds på ett smörgåsbord med aktuell arbetslivsforskning – såväl nationellt som internationellt.

Helixdagen 2018Annika Engström, Jönköping University, höll inledningsanförandet på Helixdagen. Bild: Mikael Sönne

Hårt arbete bakom intresse

Helix föreståndare, professor Mattias Elg, var mer än nöjd när han räknade in deltagarna till konferensen som hölls på Linköping Konsert och kongress.

- Det är verkligen jättekul att så många kommit. Vi har jobbat hårt för att öka intresset och det har lönat sig. Vi har också två huvudtalare som vi är mycket glada över, säger Mattias Elg.

Annika Engström, konsult och lektor i arbetsorganisation vid Jönköping University, inledde heldagskonferensen med att tala om roller och rolltagning. Engström utbildade sig för övrigt vid Linköpings universitet och disputerade vid Helix.

Flera roller varje dag

helixdagen 2018Mattias Elg, föreståndare Helix Bild: Mikael Sönne

Att ”ta roll” på en arbetsplats beskriver hon som en ansträngande intellektuell process som både beror på individen, systemet (arbetsplatsen) och sammanhanget. Det är en aktiv handling av den enskilda personen som bland annat anpassar sin kommunikation efter situationen.

- En advokat pratar inte på samma sätt i domstolen som på en afterwork med jobbarkompisarna. Och en chef uttrycker sig helt annorlunda i ett jobbsamtal än när hon eller han pratar med sina barn, säger Annika Engström.

- Våra uppdrag kräver olika delar av oss som personer. Under en dag kliver vi in och ut ur olika roller många gånger.

Vit rock ger auktoritet

I sina uppdrag som konsult har Annika Engström märkt att inte minst första linjens chefer ofta slits mellan olika roller - mellan att vara en del av arbetslaget och kraven från högre chefer, dessutom tyngda av hård arbetsbelastning. Hon berättade hur chefer kunde komma in på möten och först knappt veta var de var och vilken roll de förväntades ta.

Hon beskrev också vad som händer med läkarstuderande när de tar på sig den vita rocken.

- Man märker tydligt hur de växer in i rollen som läkare. Deras kommunikation förändras och de får en större auktoritet.

Framtid med utmaningar

Helixdagen 2018Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier. Bild: Mikael Sönne

Nedan finns flera exempel på seminarier under konferensen. Dagen avslutades av den andra huvudtalaren, Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier. Han talade om de stora välfärdsutmaningar som Sverige står inför och hur de (förhoppningsvis) kan lösas.

Framtiden formas till stor del av tre faktorer: befolkningsutvecklingen – som både innebär ökade behov och större skatteunderlag – teknisk utveckling och förändrade värderingar. Våra värderingar går mer och mer mot att betona oberoende samtidigt som tekniken gör det möjligt att hantera allt större informationsmängder i framtiden.

- Digitaliseringen gör oss till kungar i våra egna universum. Men samtidigt är samhället på väg in i en kris där det inte kan leverera vad medborgarna förväntar sig, säger Anders Ekholm.

Tekniska lösningar

Den stora utmaningen för välfärden är bristen på personal; bara inom äldreomsorgen kommer 65 000 anställda att saknas år 2030. Det är ett problem som många är medvetna om, men som ändå inte fångas in av de stora politiska stridsfrågorna privat kontra offentligt eller besparingar kontra höjda skatter.

Anders Ekholm tror att den tekniska utvecklingen kan lösa åtminstone en del av problemen med för lite personal. Han exemplifierar med IBM Watson, ett mycket avancerat algoritmbaserat beslutsstöd för läkare. I framtiden kan kanske patienter få hjälp direkt av sådana maskiner.

- Kognitiva och repetitiva sysslor är lättast att ersätta med maskiner. Det är bland annat sånt som läkare gör i dag. Ren omvårdnad kommer att ta längre tid, både för att lönerna är lägre, och därmed drivkraften mindre, och för att det är svårare rent tekniskt, säger Anders Ekholm.

Anders Ekholm om den stora välfärdsutmaningen för det svenska samhället - och hur den kan lösas.

kvinna som håller föredrag
Amanda Shantz, Trinity Business School Bild: Mikael Sönne
konferensanläggning
Linköping Konsert och Kongress. Bild: Denise Granat
två män samtalar på konferense
Bild. Mikael Sönne
Powerpointbild på föreläsning
Bild från Richard Berglunds föreläsning. Bild: Mikael Sönne
man håller föredrag
Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier Bild: Mikael Sönne
powerpointbild på föreläsning
Bild från Richard Berglunds föreläsning. Bild: Mikael Sönne

Tre föredrag under Helixdagen

man håller föreläsning
Richard Berglund, SWEREA IVF Bild: Mikael Sönne

Om de svåra förändringarna

Richard Berglund, SWEREA IVF, talade om förändringsarbete och engagemang på arbetsplatsen.
Forskning visar att så mycket som 75 procent av alla förändringsprojekt misslyckas. Inom det så kallade Produktionslyftet, som drivs av SWEREA, är dock siffrorna omvända: tre av fyra projekt lyckas. Produktionslyftet har drivits i tolv år och hittills genomförts på 240 små och medelstora industriföretag.
Utveckling av företagskulturen ger bättre arbetsplatser vilket innebär bestående resultat, också ekonomiskt.
- Det lönar sig helt enkelt, säger Richard Berglund.
För att skapa engagemang på en arbetsplats listar han tio punkter: tydlig färdriktning, förtroende, aktiv ledning, långsiktighet, utrymme för individen, lagarbete, inflytande, utmaningar, lärande och att personalen får del av vinsten.

kvinna som håller föredrag
Amanda Shantz, Trinity Business School Bild: Mikael Sönne

Om vikten av engagemang

Amanda Shantz, Trinity Business School Dublin, talade om engagemang - både på ett individuellt plan och inom organisationer. Går det att skapa en kultur som befrämjar engagemang, löd hennes övergripande fråga.
- Ja, starka kulturer påverkar vårt beteende. Allra viktigast är att vara konsekvent, att allt som sker inom organisationen signalerar samma värderingar, säger hon.
En kultur som stimulerar engagemang ska vara tydlig, konsekvent och samstämmig. Särskilda händelser, som uttrycker företagets värderingar, kan spela stor roll för att skapa samhörighet och engagemang.
- Kanske borde vi tala mer om "best principle" istället för "best practise". Olika företag väljer olika vägar, det viktigaste är att hålla sig till den väg man valt, säger Amanda Shantz.

fyra personer frågas ut på semarium
Louise Svensson, Lena Högberg, Erik Rosell och Malin Tillmar. Bild: Mikael Sönne

Om sektorssamverkan

I rapporten Sektorsövergripande samverkan beskriver forskare från Linnéuniversitetet och LiU tre projekt där aktörer från olika delar av samhället har samarbetat. Det gäller ett kooperativ, ett projekt och ett partnerskap med deltagare från privata företag, offentlig sektor och civilsamhället. Arbetet har bland annat gällt hjälp till EU-migranter och funktionshindrade.
- Samarbetet har fungerat bättre än vi väntade oss. Men det förutsätter eldsjälar med stark drivkraft och att man har respekt för varandras olikheter, säger Malin Tillmar från LiU.
På ett organisatoriskt plan krävs att ledningen prioriterar samverkan och att samhället hjälper till med finansieringen. Utmaningar för pr0jekten har varit sårbarheten då nyckelpersoner slutat, osäkerhet om framtiden och krockar mellan arbetssätt i olika sektorer.

Mer material från Helixdagen

Kontakt

Relaterat innehåll