Agenda 2030

FN:s globala mål Visa/dölj innehåll

Globala målen logotyp och ikoner
Globala målen logotyp och ikoner

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Agenda 2030 på Linköpings universitet Visa/dölj innehåll

Vår värld står inför omfattande hållbarhetsutmaningar. För att möta dem har FN antagit Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och till år 2030 ska de vara uppnådda i alla världens länder. Det handlar inte bara om klimat- och miljöinriktade mål, utan även om att komma till rätta med fattigdom, ohälsa och ojämlikheter.

Hållbar utveckling är en stark profil för Linköpings universitet och vi är väl rustade att fortsätta arbetet med dessa utmaningar. Vår långa erfarenhet av samverkan och förmåga att arbeta över de traditionella ämnesgränserna har lett till att en stor del av universitetets verksamhet redan i dag är problem- och utmaningsdriven.

Linköpings universitet bedriver forskning och kunskapsspridning inom samtliga globala mål, men det finns några områden där vi är särskilt starka. Inom följande mål har vi stor aktivitet och bidrar med många vetenskapliga publikationer:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 7 Hållbar energi för alla.
  • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

LiU:s miljöstrategiska arbete mot Agenda 2030 drivs till stor del genom ett miljöledningssystem. För att förbättra vår miljöprestanda arbetar vi med målområdena ökad kunskap om hållbar utveckling, begränsad klimatpåverkan och effektiviserad naturresursanvändning.

Några goda exempel från LiU:s miljöarbete är:

  • Klimatkompensationsfonden. Vid flygresor sätter LiU av medel som fördelas till olika initiativ för att minska universitetets energiförbrukning eller annan miljöpåverkan.
  • Återbruket som bland annat förmedlar ett stort antal överblivna möbler till nya användare.
  • Gröna sektioner – ett diplomeringssystem för studentsektioner som vill miljöanpassa sin verksamhet.
  • Den digitala och fysiska miljöutställningen Walk the Talk på Campus Valla och Campus Norrköping.

LiU har också anslutit sig till Klimatramverket, där universitet och högskolor ska arbeta för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten samt bidra till att samhället i stort kan nå uppsatta mål inom området.

LiU-forskning för Agenda 2030 och hållbar utveckling Visa/dölj innehåll

Nyheter om Agenda 2030 Visa/dölj innehåll