Strategiprocess, prioriterade vägval och målindikatorer
Visa/dölj innehåll

Här beskrivs strategikarta, verksamhetsplan, prioriterade vägval och målindikatorer som alla utgör viktiga instrument för LiU:s strategi- och planeringsprocess.

Strategikarta, årshjul och verksamhetsplan
Visa/dölj innehåll

Linköpings universitets strategikarta

Strategikartan för Linköpings universitet pekar ut övergripande mål för kärnverksamheterna: forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande. Dessa mål är:

 • Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft.
 • Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.
 • Bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap.

 

Strategikartan beskriver också ett antal målbilder för att uppnå lärosätets övergripande vision. Dessa är:

 • ”Attraktiva akademiska miljöer”.
 • ”En god arbetsplats med ett engagerande och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap”.
 • ”En offensiv och strategisk rekrytering”.
 • ”Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd”.
 • ”Förmåga att generera, prioritera och omfördela resurser”.

Strategikartan

Strategikartan pekar ut övergripande mål för LiU:s kärnverksamheter: forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande. 

Strategikartan beskriver också ett antal kärnvärden som fungerar som vägvisare och riktningsgivare i den dagliga verksamheten. Kärnvärdena är ”nytänkande”, ”gränsöverskridande”, ”resultatorientering” och ”konkurrensmedvetenhet”.

I kartan pekas även några av de grundläggande förutsättningarna för att kunna uppnå lärosätets övergripande vision och kärnverksamhetens högt ställda mål.

Den strategiska processen

Planeringsarbetet vid LiU tar sin utgångspunkt i beslutad vision och mål vilka illustreras i LiU:s strategikarta. Dialoger i olika former utgör en viktig komponent som grund till en in- och omvärldsanalys och därpå följande formuleringar av möjligheter och utmaningar vilket i sin tur utgör grund för prioriterade vägval.

Under varje givet kalenderår befinner sig LiU parallellt i planerings-, genomförande- och uppföljningsfaserna genom att man planerar närmast kommande år och de två därpå följande, genomför den planering man upprättat året innan genomförandeåret och följer upp såväl pågående som tidigare års verksamhet.

Detaljerna under ett visst år framträder i LiU:s årshjul vars komponenter beskrivs mer detaljerat i universitetets verksamhetsplan. Vi skiljer här på två grundläggande typer av aktiviteter, dialoger (ljusblå textrutor) och produkter/styrdokument (klarblå textrutor). Momenten är markerade i årshjulet utifrån när på året de infaller men de kan avse olika planeringsperioder. För varje ny planeringsperiod börjar processen med rektors strategidialoger på hösten.

Kvalitetssäkringsarbetet är en grundläggande komponent i strategiarbetet, och ligger till grund för institutionsdialoger i början av året.

LiU:s årshjul

LiU:s strategi- och planeringsarbete görs i en 3-årscykel. Varje år planerar man verksamheten tre år framåt, genomför den planering som bestämdes året innan och följer upp det föregående årets verksamhet.
En viktig del i processen är de dialoger som rektor har med verksamheten. Under hösten hålls strategidialoger med anställda. Under vintern med institutionerna och under våren med utbildningsdepartementet och universitetets styrelse. Där fångas trender och förändringar upp som långsiktigt påverkar universitetet. Resultatet blir LiU:s prioriterade vägval, nya uppdrag för myndigheten och nedbrutna handlingsplaner för verksamhetens olika delar.
Budgetåret kan sägas börja med regeringens budgetproposition på hösten och avslutas med Verksamhetsplan och budget för kommande år som beslutas innan sommaren. Under året redovisas ekonomin tertialt, alltså var fjärde månad.
En viktig del i årshjulet är den kvalitetsuppföljning som lämnas in som en årsrapport i december varje år och i februari lämnas myndighetens årsredovisning in till departementet. Kvalitetsarbetet följer i övrigt en sex-års cykel för planering, genomförande och uppföljning.

Verksamhetsplan

Omslag LiU:s verksamhetsplan och budget för 2020 samt plan för 2021-2022Omslag LiU VP 2020LiU:s verksamhetsplan ska ta ut riktningarna för den kommande treårsperiodens arbete. Den visar också hur det mer långsiktiga arbetet med att prioritera universitetets utveckling på medellång och lång sikt.

Linköpings universitet står mitt uppe i ett omfattande förändringsarbete. Vi genomför en ny institutionsindelning som skapar förutsättningar för en satsning på framtidens humaniora och samhällsvetenskap men också en starkare samverkan med hälso- och sjukvården inom den medicinska utbildningen och forskningen. Vi har gjort en översyn med målet att nå ett robust, effektivt och likartat verksamhetsstöd för alla enheter inom LiU. Också processen för vår verksamhetsplanering har förändrats det senaste året för att tillföra en dialog med medarbetarna som ger ökad transparens och tydlighet i vår strategi och våra prioriterade vägval.

Prioriterade vägval
Visa/dölj innehåll

LiU:s prioriterade vägval utgör en tydlig uppmaning till hela organisationen att utifrån olika förmågor och förutsättningar bidra till måluppfyllelse. Vid sidan av de aktiviteter som på detta sätt skapas i LiU:s olika verksamheter och redovisas i handlingsplaner på olika nivåer iscensätts en rad gemensamma långsiktiga satsningar på central nivå. 

Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande

Det prioriterade vägvalet Utveckling LiU:s arbete med livslångt lärande motiveras av följande målbilder:

 • Livslångt lärande utgör en stark, attraktiv och profilerad del av LiU:s utbildningsverksamhet och genomförs i nära samspel med relevanta samhällsaktörer.
 • LiU erbjuder fort- och vidareutbildning som kännetecknas av flexibla och ändamålsenliga pedagogiska former samt tillgänglighet i tid och rum.
 • LiU:s rekrytering, tjänsteplanering och fortbildning av lärarpersonal beaktar kompetensbehov inom uppdragsutbildning på samma sätt som inom utbildning som är finansierad av anslagsmedel.

 

Kraftsamla för att möta den digitala transformationen

Det prioriterade vägvalet Kraftsamla för att möta den digitala transformationen motiveras av följande målbilder:

 • Lärandemålen i LiU:s utbildningar bygger på hållbara kunskaper och färdigheter som inkluderar den långsiktiga digitala utvecklingen i yrkeslivet och i samhället i stort..
 • LiU erbjuder goda möjligheter att genomföra och tillgängliggöra undervisning och forskning med hjälp av digitala verktyg och stödsystem.
 • LiU:s lärarkår är väl rustad att hantera digitala verktyg och olika former av e-lärande i sin pedagogiska verksamhet.
 • LiU:s forskningsresultat och forskningsdata är öppna och tillgängliga för alla.

 

Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar

Det prioriterade vägvalet Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar motiveras av följande målbilder:

 • Det finns ett utvecklat lärande vid LiU kring hur olika forsknings- och utbildningsmiljöer kan arbeta med nyttiggörande och bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap.
 • Nya vägar för samproduktion och nyttiggörande har vuxit fram där genererad kunskap når praktisk användning.
 • LiU:s forskning når en bred publik och syns i samhällsdebatten.
 • Framgångsrika exempel på nyttiggörande är dokumenterade och kommunicerade i form av fallstudier.
 • Samverkan och nyttiggörande är integrerade komponenter i LiU:s kvalitetssäkringssystem för forskning och utbildning.

 

Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU

Det prioriterade vägvalet Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU motiveras av följande målbilder:

 • LiU:s verksamheter kännetecknas av en demokratisk grundsyn och en stark och tydlig akademisk värdegrund med fokus på trovärdighet, tillit och transparens.
 • Forskning vid LiU präglas av god forskningssed med höga krav på transparens i hela forskningsprocessen.
 • LiU:s utbildningar innehåller lärandemål som utvecklar studenternas värdegrund.
 • LiU:s arbetsmiljö kännetecknas av respekt för alla medarbetares och studenters personliga integritet och ett ständigt pågående arbete för att motverka sexuella trakasserier och annan diskriminering.
 • Ledarskap och medarbetarskap vägleds av LiU:s värdegrund för den goda arbetsplatsen.

Mål och indikatorer
Visa/dölj innehåll

Nedan beskrivs mål och indikatorer för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå; för Forskning och utbildning på forskarnivå och för Samverkan/nyttiggörande. Mål och indikatorer illustreras i LiU:s strategikarta.

Utbildning – mål och indikatorer

Linköpings universitets strategiska mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att:

Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla profilen av ett program- och campusuniversitet med innovativa, utmanande och studentaktiva utbildningar.” Universitetet ska också fortsätta utvecklingen av digitala resurser för lärande.

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Etablering på arbetsmarknaden med måltalet att universitetets jämförelsetal ska tillhöra topp 3 bland landets lärosäten i UKÄ:s rapporter om etableringen på arbets-marknaden.
 • Nationell andel av antalet förstahandssökande till utbildningsprogram (hösttermin) med måltalet minst 5,50 procent.

 

Forskning – mål och indikatorer

Universitetets strategiska mål för forskningen är att:

Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft.

Detta ska ske genom att: ”Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer som även tar ansvar för utbildning och samverkan.”

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Fältnormaliserat citeringsindex, med måltalet minst 1,15.
 • Andel externa medel från Vetenskapsrådet (VR), med måltalet minst 7 procent i medelvärde de tre senaste åren.

 

Samverkan och nyttiggörande – mål och indikatorer

Linköpings universitets strategiska mål för samverkan är att:

Bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap

Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället.”

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Externa medel: LiU:s andel av de externa medlen från EU:s ramprogram (exkl. European Research Council, ERC) och Vinnova, som går till svenska lärosäten, ska uppgå till minst 8 procent vardera.
 • Personalrörlighet: Andel adjungerade läraranställningar med måltalet runt 10 procent samt externanställda forskarstuderande med måltalet runt 20 procent.

 

Relaterade dokument
Visa/dölj innehåll