Avdelningen för handikappvetenskap (AHV)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen för handikappvetenskap forskar vi kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med utvecklingsstörning och autism. 

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder i samhället och därmed bidra till att förbättra förhållandena för personer med funktionsnedsättning. 

Kontakt

Projekt

Artiklar

Forskarutbildning

Examen

Avhandlingar

Medarbetare

Forskning om funktionsnedsättning