Masterprofil Industriell marknadsföring

Med fokus på B2B. Det gäller både affärsutveckling och marknadsföring - med andra ord, hur företag gör affärer varandra. Vi varvar teoretiska och praktiska moment på en avancerad nivå som ger dig kunskap som du kan använda under lång tid framöver i ditt kommande yrkesliv.

Industriell marknadsföring handlar om hur företag gör affärer med varandra - det som ibland kallas för ”business-to-business” (B2B) - och hur man kan utveckla affären. Man kan också se industriell marknadsföring som en process som fokuserar på hur man kan skapa hållbart värde över tid för många olika aktörer.

I profilen (dvs i kurserna) arbetar vi med flera olika aspekter. Några nyckelområden och -frågor är:

Värde: Vad skapar vi för värde? Vilket värde, för vem (till exempel kund, leverantör eller samhället) och är det hållbart? 

Affärsmodeller: Vad behöver vi för att kunna skapa och fånga värde? Hur ser framtidens affärsmodeller ut?

Erbjudanden: Vad är det vi erbjuder kunderna? Är det till exempel tjänster, produkter, eller lösningar? Vem erbjuder vi detta och hur? Hur ser säljprocessen ut?

Innovation: Affär, marknads- och teknikinnovation. Viktigt med en breddning av innovationsbegreppet.

Marknadsskapande: Kan vi skapa nya marknader? Hur kan vi göra detta för att till exempel skapa mer hållbara marknader?

Kurserna ger avancerade kunskaper om den industriella marknadsföringens teori och tillämpning. Vår undervisning och våra kurser vilar på en solid akademisk bas (i många fall baserat på vår egen forskning) men har samtidigt en stark koppling till företagens verklighet (genom till exempel case och projektarbeten som har direkt företagskoppling). Kurserna bygger på en kombination av teori, fallstudier, praktikfall, projektarbete på företag, simuleringar, laborationer och annan färdighetsträning.

Examensarbete

Några exempel på examensarbeten

 • Developing key account management at a growing high tech company
 • Time to capture the momentum - Drivers and effects of Swedish companies establishment of R&D in India
 • Att formulera positioneringsstrategier på tekniskt föränderliga marknader
 • Industriell segmentering - En studie av Scania Deutschlands segmenteringsbas
 • Customer Value - a foundation for value-based pricing
 • Mining for solutions: Perspectives on evolving service offerings to the mining industry
 • Digital Music Going Abroad - Determining the user-growth maximizing marketing mix for new market expansions
 • Growth Made Simple - How to grow a small company to a large company
 • Getting everyone on the bus - Aligning the market strategy for a premium truck manufacturer in Australia
 • Att lyckas med sociala medier – framgångsfaktorer för små och medelstora B2B-företag vid komplex försäljning av IT-lösningar
 • Anpassning av affärsmodell vid ingång på ny produktmarknad - En fallstudie av hur en affärsmodell kan anpassas för att inkludera nya kunder och en ny marknadsstruktur
 • Entreprenörens erbjudande för stärkt socialt värdeskapande - En multipel fallstudie av kundvärdesskapande faktorer hos allmännyttan i Stockholm

För att kunna göra examensarbete inom profilen måste man ha gått alla de kurser som ingår i profilen.

Examensarbeten på Industriell marknadsföring kan ha både kvantitativa och kvalitativa angreppssätt beroende på frågeställning och på intresse.
Fokus kan vara på alltifrån små företag till stora, lokala till internationella, från konsumentföretag till industriella företag, från produkter till tjänster, från nya till etablerade, från teknikfront till standard etc.

Kontakt